Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centrum Aktywności Młodzieżowej

Centrum Aktywności Młodzieżowej

logotyp efs -  flaga.jpg

Tytuł projektu: Centrum Aktywności Młodzieżowej

 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie 9.1.5: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu:
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodych dorosłych w wieku 18-30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Miasto Katowice.
Działania w ramach projektu stanowią  odpowiedzieć na potrzeby tej grupy i mają na celu zniwelować bariery aktywizacji społecznej i zawodowej. Wobec tego w ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy Program Aktywności Lokalnej skierowany do społeczności młodzieżowej i ich otoczenia (tzw. PAL kategorialny) a bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 80 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje, mające na celu włączenie w działania obywatelskie na rzecz Miasta Katowice poprzez realizację 8 inicjatyw lokalnych. Planuje się, iż 30 osób zostanie objętych wsparciem zawodowym dzięki czemu zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.
 
Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 124 142,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 067 934,90 zł, w tym w tym wartość dofinansowania z EFS  wynosi 955 520,70 zł (85%), z BP 112 414,20 zł (10%).

Stan realizacji: Podpisana umowa o dofinansowanie projektu, projekt w realizacji.
 
Realizator projektu:
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie MOST z siedzibą w Zabrzu (Lider) oraz Miasto Katowice (Partner). Wkład własny Miasta Katowice wynosi 56 207,10 zł.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice