Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu

Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu

EFS kolor poziom.jpg


Tytuł projektu: Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne/ Działanie 9.1. Aktywna integracja/ Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest wzmocnienie aktywności, partycypacji społecznej i zawodowej co najmniej 149 osób (w tym 106K/43M) zamieszkujących obszar wymagający interwencji tj. dzielnice Katowic: Śródmieście oraz Zawodzie w okresie od listopada 2020 do grudnia 2022. Ponadto wsparciem zostaną objęte osoby z otoczenia uczestników projektu. Poprzez działania Centr Społecznościowych takie jak m.in. animacja lokalna, organizacja warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, aktywizacja zawodowa, działania kulturalne nastąpi wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności zawodowej nieaktywnych członków ww. społeczności.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju społeczności lokalnej "Mocni Razem" oraz Katowickim stowarzyszeniem na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i oczekujących wsparcia "OPOKA"


Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2020r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 118 528,77  zł. Wartość dofinansowania z EFS 85% wynosi 1 800 749,45  zł. Wkład własny wynosi 15% całkowitej wartości projektu (w tym wkład Miasta Katowice 8,4%, wkład partnera ok.  6,6%)

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice