Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap

Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap

EFS kolor poziom.jpg

Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1. Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy Bogucice, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej. Projekt obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społ. dzielnicy Katowice-Bogucice, w liczbie co najmniej 96 osób (33M, 63K), w tym osoby w wieku senioralnym, dla których zaplanowano działania  Dzielnicowej Akademii Seniora. W ramach projektu dla osób bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego realizowany będzie Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice. Na terenie zrewitalizowanego Parku Boguckiego prowadzone będą działania animacyjne, kulturalne i sportowe.

Okres realizacji projektu: I 2021r. – XII 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 435 722,29 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 220 363,94 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 215 358,35 zł (15%).

Stan realizacji: Podpisana umowa o dofinansowanie projektu, projekt w realizacji.

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie".


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice