​​logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest modernizacja przestrzeni pracowni do rejestracji obrazu(studio fotograficzne), wyposażenie ciemni fotograficznej, pracowni obróbki obrazu, pracowni komputerowych technik multimedialnych, remont pomieszczenia atelier fotograficznego wraz z zapleczem ciemni oraz przebudową jednej sali z przeznaczeniem na pracownię malarską i studio portretu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach.

Okres realizacji projektu: II kw. 2017r. - III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość zrealizowanych wydatków w ramach projektu to kwota 1.160.244,80 zł.
Wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 712 606,83 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wyniósł 447 637,97 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony.