Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+

Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+

EFS z flagą - strona.jpg


Tytuł projektu: Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+
 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36K,34M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Ponadto, wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte również osoby niepełnosprawne. W ramach projektu uczestnikom projektu zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży zawodowych lub prac interwencyjnych.

 

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

   

Okres realizacji projektu: od 1kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 672 022,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 638 421,37 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Realizatora Projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony oraz rozliczony.

 sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice