Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Aby start był łatwiejszy 3 – Lepszy start z pasją

Aby start był łatwiejszy 3 – Lepszy start z pasją


Tytuł projektu: 
Aby start był łatwiejszy 3 – Lepszy start z pasją

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie: FESL.06.02-Kształcenie ogólne

Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest zwiększenie w okresie szans edukacyjnych 60 uczniów/uczennic (33K,
27M), w tym w szczególności z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 18 należącej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, w tym zapewnienie wsparcia specjalistycznego, edukacyjnego i terapeutycznego, co umożliwi im rozwój osobisty oraz włączenie w życie społeczne, a także podniesienie kompetencji 20 nauczycieli/nauczycielek (15K, 5M) w zakresie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów/uczennic szkoły.

W ramach projektu planuje się realizację wsparcia zarówno dla uczniów w zakresie zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, artystycznych o charakterze terapeutycznym, TUS), zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć integracyjnych w postaci warsztatów, jak i dla nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych i szkoleń.
Projekt przewiduje również wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia wsparcia oraz utworzenie sali terapeutycznej, w której realizowane będą zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, artystyczne o charakterze terapeutycznym, TUS).

Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem, wpłyną pozytywnie na wyrównanie zaległości edukacyjnych, umożliwią korygowanie oraz kompensowanie zdiagnozowanych dysfunkcji rozwojowych wynikających z diagnozy grupy docelowej.

Okres realizacji projektu: 
2024.02.12 – 2026.05.31

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 594.187,50 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 505.059,37 zł
dofinansowanie z BP 10%: 59.418,75zł
wkład własny Miasta 5%: 29.709,38 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice