​​logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4 .5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie/ Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest  rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. W tym celu niezbędne jest znaczące zwiększenie wykorzystania potencjału infrastruktury tramwajowej, przebudowywanej w ramach odrębnego projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. Dla zapewnienia możliwości przesiadkowych na tramwaj w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z wschodniej części subregionu planowane jest zapewnienie przesiadek pomiędzy komunikacją autobusową i tramwajową oraz przesiadek z komunikacji indywidualnej na tramwaj i uzyskanie funkcji Park&Ride.

Okres rzeczowej realizacji projektu:  IV kw. 2017r. - III kw. 2020r. 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 80 123 269,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 53 805 304,12 zł. Wkład własny beneficjenta stanowi 32,85% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Stan realizacji: ​Projekt w trakcie realizacji.