Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1. Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy Janów - Nikiszowiec, z uwzględnieniem zróżnicowania cechującego osiedla Nikiszowiec, Janów i Korea. Projekt obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społ. dzielnicy Janów - Nikiszowiec, w liczbie co najmniej 81 osób (57K, 24M), w tym osoby w wieku senioralnym, dla których zaplanowano działania Dzielnicowej Akademii Seniora, uwzględniające także udział środowiska rodzinnego seniorów. Dla osób aspirujących do powrotu na rynek pracy realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, umożliwiające nabycie nowych lub zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji w oparciu o potencjał gospodarczy dzielnicy Nikiszowiec. W ramach organizacji społeczności lokalnej zaplanowano działania aktywizujące i integrujące mieszkańców, z uwzględnieniem inicjatyw oddolnych.

Okres realizacji projektu: 30 X 2020r. – 31 XII 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 261 296,12 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 072 101,70 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 150 592,70 zł, wkład Partnera wynosi 38 601,72 zł (łącznie wkład Miasta Katowice i Partnera 15%).

Stan realizacji: Podpisana umowa o dofinansowanie projektu, projekt w realizacji.

Realizator projektu: projekt partnerski, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Muzeum Historii Katowic – Oddział przy ul. ks. Józefa Szafranka oraz Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych (FIL).


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice