Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych ​ i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest remont i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni w budynku warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach oraz zakup sprzętu (frezarki CNC oraz dwóch tokarek numerycznych) i dostosowania budynku do przepisów p. poż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych  (toaleta dla niepełnosprawnych). Projekt skierowany jest do grupy docelowej, którą stanowią uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Grupa liczy ok. 800 uczniów w skali roku szkolnego. Realizacja przedmiotowej inwestycji wynika bezpośrednio z potrzeby projektu pn. „SOS Szkolenia Otwartych Szans”, realizowanego przez  ŚTZN w ramach  poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT.

Okres realizacji projektu: II kw. 2017r.– II kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 4 500 649,75 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 3 120 546,94 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 1 380 102,81 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice