Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Śląska Karta Usług Publicznych

Śląska Karta Usług PublicznychRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Śląska Karta Usług Publicznych

Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Opis projektu: Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych ma na celu wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi oraz relacjach między nimi zachodzących.
Śląska Karta Usług Publicznych, jako elektroniczny instrument płatniczy, będzie pozwalała na dokonywanie elektronicznych płatności za usługi publiczne. Karta będzie mogła służyć jako identyfikator mieszkańca. Przewiduje się również użycie ŚKUP w roli nośnika certyfikatu podpisu elektronicznego. Dedykowana aplikacja pozwoli na zbieranie danych niezbędnych do sprawnego zarządzania instytucjami publicznymi zaangażowanymi w funkcjonowanie systemu. Integralną częścią projektu będzie Portal Klienta – elektroniczna platforma udostępniająca i integrująca usługi publiczne świadczone drogą online. Integracja usług publicznych polegać będzie na umożliwieniu użytkownikowi systemu skorzystania z oferty instytucji akceptujących kartę ŚKUP z poziomu Portalu Klienta, bez konieczności wielokrotnego logowania się na różnych stronach internetowych.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie konkurencyjności subregionu centralnego, a tym samym województwa śląskiego.

Cele bezpośrednie przedsięwzięcia to:

  • zwiększenie liczby usług, kompleksowo świadczonych na odległość („od wniosku do opłaty”) - do 2018 roku możliwe będzie skorzystanie z 6 rodzajów usług publicznych przy wykorzystaniu ŚKUP;
  • zwiększenie liczby usług publicznych, za które możliwe będzie dokonywanie płatności elektronicznym instrumentem płatniczym;
  • zwiększenie liczby jednostek obsługujących mikropłatności do 120 instytucji w subregionie centralnym województwa śląskiego.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

zbudowanie zintegrowanego, standardowego systemu pobierania i rozliczania opłat za świadczenia i usługi realizowane przez różne podmioty publiczne oraz wspomagającego zarządzanie instytucjami publicznymi z obszaru subregionu centralnego;

wykreowanie infrastruktury technicznej społeczeństwa informacyjnego w zakresie mikropłatności w instytucjach publicznych subregionu centralnego i województwa śląskiego.


W związku z realizacją projektu w okresie inwestycji zostaną uruchomione dwa Centra Przetwarzania Danych (CPD 1- podstawowe i CPD 2- zapasowe) oparte o zestaw serwerów realizujących poszczególne funkcje systemowe, macierze przechowujące zebrane i przetworzone dane oraz biblioteki: wirtualną i taśmową, służące do przechowywania kopii zapasowych. Łącznie do końca stycznia 2015r. zostanie uruchomionych:
- 41 serwerów;
- 9 aplikacji;
- 2 systemy archiwizacji danych;
- 2 systemy uwierzytelniania i autoryzacji;
- 1 usługa online na poziomie 1 - Informacja;
- 1 usługa online na poziomie 2 - Interakcja;
- 4 usługi online na poziomie 3 - Dwustronna interakcja;
- 2 usługi online na poziomie 4 - Transakcja;
- 1 portal;
- 25 zestawów komputerowych na potrzeby Wydziału SKUP wraz z systemem operacyjnym i potrzebnym oprogramowaniem;
- 12064 urządzeń peryferyjnych (w tym 52 urządzenia do nanoszenia certyfikatu podpisu elektronicznego);
- 1 program antywirusowy.
Zostanie przeszkolonych 4600 osób pracujących w instytucjach zaangażowanych we wdrożenie
projektu SKUP.
Do końca 2020r. zostanie wydanych 700 tys. bezstykowych kart SKUP, niezbędnych do funkcjonowania
systemu.

​Okres realizacji projektu: styczeń 2012 - styczeń 2015

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.​


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice