17 maja 2019
Na dobry początek
​Jeśli chcesz pomagać dzieciom z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, wyrównywać szanse edukacyjne i przy okazji umożliwić nauczycielom podniesienie swoich kompetencji, to koniecznie dołącz do nas i zgłoś swój pomysł!

​Jeśli chcesz pomagać dzieciom z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, wyrównywać szanse edukacyjne i przy okazji umożliwić nauczycielom podniesienie swoich kompetencji, to koniecznie dołącz do nas i zgłoś swój pomysł!

Fundacja BGK ogłosiła nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji „Na dobry początek”.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

 • interakcję między dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 • kreatywność,
 • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Chcemy udoskonalić warsztat pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat;
 • zakup pomocy dydaktycznych;
 • zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją Projektem;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki realizowanego Projektu, koszt nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
 • usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).

Zapraszamy do składnia wniosków od 16.05.2019 do 14.07.2019:

Więcej szczegółów na: https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/

Na dobry początek.jpg

​​​​