Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr L/1029/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach.


Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.), można zapoznać się również w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice.

Ogłoszenie