Ogłoszenie ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informujemy o przyjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwałą Nr LX/1231/18 z dnia 27 września 2018 r. dokumentu pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach.

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice. Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (TUTAJ).


Do pobrania:

Ogłoszenie

Uchwała

Mapa - załącznik graficzny