Od 25 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie ustaleń odnoszących się do oznaczonych w projekcie planu terenów: 9MW - obejmuje (w całości lub w części) działki nr: 1416/55, 1417/55, 1960/55, 1961/55, 1962/55, 1963/55, 1967/55, 1968/55, 3311/55, 3312/55, 3313/55, 3314/55, 3315/55, 3317/55, 3318/55, 3319/55, 3320/55, 3321/55, 3322/55, 3323/55, 3324/55, 3557/55, 3558/55, 3561/55, 3613/55, 3614/55, 3615/55; 1U - obejmuje (w całości lub w części) działki nr: 3461/55, 3487/55, 3889/55; 1UZP - obejmuje (w całości lub w części) działki nr: 1966/55 i 1970/55; 9U - obejmuje (w części) działkę nr 1970 /55; 3PU -  obejmuje (w całości) działki nr: 700/2, 820/55, 821/55, 822/55, 2298/55, 2300/55, 2891/55, 2892/55; 2KS - obejmuje (w części) działkę nr 3487/55.


Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, IV piętro, sala 413) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 12.30.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 7 lutego 2019 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, sala 701) 


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 25 stycznia 2019 r. będzie udostępniony TUTAJ


Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 8 marca 2019 r.


Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do  8 marca 2019 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.​


Do pobrania:

ogłoszenie