Od 7 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej  S. A. KWK „Wujek”  i KWK „Ruda”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach.

Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Przedsiębiorstwa Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji "Terplan" Sp. z o.o. przy ul. Wita Stwosza 6 lokal 7 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 29 stycznia 2019 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 209 (II piętro).


Materiały od 7 stycznia będą dostępne TUTAJ


Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 18 lutego 2019 r.


Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 18 lutego 2019 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.​Do pobrania: