Od 19 kwietnia do 21 maja 2018 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej, z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Przedsiębiorstwa Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji „Terplan” Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 6, lok. 7 (II piętro) od poniedziałku do piątku  w godz. od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem 1 i 3 maja 2018 r.         

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 9 maja 2018 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, sala 209 (II piętro).


Materiały do pobrania:

Mapa prognozy.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

Rysunek projektu planu.pdf

Projekt wraz z uzasadnieniem.pdfJak zgłosić uwagi do planu miejscowego? 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 4 czerwca 2018 r.


Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 4 czerwca 2018 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.
Do pobrania:

ogłoszenie