Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr LVII/1189/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać w formie pisemnej do 29 stycznia 2019 r. na adres:

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urząd Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice


Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi jest dostępna TUTAJogłoszenie