Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje ogłoszenie o odstąpieniu

ogłoszenie o odstąpieniu

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informujemy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach.

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ww. ustawy wystąpiono pismem z dnia 16.07.2018 r. znak: B-IV.6721.5.2018.AN, B-IV.KW-03092/18 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz pismem z dnia 16.07.2018 r. znak: B-IV.6721.5.2018, B-IV.KW-003091/18 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach.

 

Pismem z dnia 19.07.2018 r. znak: WOOŚ.410.336.2018.PB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu.

 

Pismem z dnia 23.07.2018 r. znak: NS/NZ/522/32/18 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu ww. zmiany planu.

 

Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia przedmiotowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego, w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice, w sali nr 512.Ogłoszenie


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice