Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje miejscowy planu ulica Bielska

miejscowy planu ulica Bielska

Od 12 maja do 8 czerwca 2016 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Wesoła II KWK „Mysłowice - Wesoła" i fragmentu terenu górniczego Murcki I KWK „Murcki-Staszic" obszaru położonego w rejonie ul. Bielskiej obejmującego „Wzgórze Wandy" i rezerwat „Las Murckowski" w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Biura Rozwoju Miasta "KATOWICE" Sp. z o.o. ul. Słowackiego 14 (wejście przez nr 16 - Zaułek Kontrolerów), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 oraz w soboty w godz. 09.00-11.00, oprócz 26, 27 i 28 maja.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 24 maja 2016r. o godz. 15.00 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, sala 515, V piętro.


materiały do wyłożenia są dostępne TUTAJ


Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego? 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 22 czerwca 2016 r.

 

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna TUTAJ

 

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 22 czerwca 2016 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice