Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje dolina potoku Ślepiotki

dolina potoku Ślepiotki

Od 17 marca 2017 do 14 kwietnia 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca dolinę potoku Ślepiotki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w  Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, V piętro, pok. 505, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 24 marca 2017r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Katowice, Rynek 13, sala 413, IV piętro.


Materiały od 17 marca będą dostępne TUTAJ


Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego? 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 28 kwietnia 2017 r.

 

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.

 

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 28 kwietnia 2017 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.

Ogłoszenie

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice