Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta

aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta

Strategia Rozwoju Miasta jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, określającym główne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania zewnętrze jak i wewnętrzne, Miasto Katowice przystąpiło do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2020. Nowy dokument określi wizję rozwoju, cele i kierunki działań oraz strategiczne przedsięwzięcia w perspektywie do 2030 roku.


Wstępnym etapem aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta było opracowanie dokumentów: „Stopień realizacji
i aktualności Strategii rozwoju miasta Katowice 2020" oraz „Raportu o stanie miasta Katowice 2013" .

W ramach dotychczasowych prac przeprowadzono cykl spotkań warsztatowych oraz spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Katowice, których głównym celem było wypracowanie rozwiązań i rekomendacji, do uwzględnienia  w zaktualizowanym dokumencie.

W wyniku warsztatów wskazano cztery współpowiązane pola strategiczne, na których będzie się opierać Strategia. Pole pierwsze - metropolitalność i obszar śródmiejski - znamionuje przestrzeń metropolitalna zaznaczona poszerzającym się obszarem śródmiejskim. Jest to przestrzeń otwarta na Metropolię Górnośląską i województwo śląskie, rozpoznawalna w skali europejskiej i globalnej. Pole drugie - przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy -  tworzą dynamiczne aktywności gospodarcze oparte na kreatywności technologicznej. Zaawansowane technologicznie branże gospodarki miasta, poprzez konkurencyjną ofertę produktową, są obecne na rynkach międzynarodowych. Pole trzecie - jakość życia - określa jakość życia mieszkańców, na którą składają się warunki mieszkaniowe, dostępność do usług oraz środowisko życia. W kształtowaniu jakości życia ważne jest zachowanie równowagi między obszarem śródmiejskim i dzielnicami. Pole czwarte – transport i logistyka miejska -  wypełnia inteligentny system transportowo – logistyczny. Jego funkcją jest zapewnienie dostępności zewnętrznej Katowic jako miasta metropolitalnego oraz jego wewnętrznej spójności przestrzennej.Kolejnym etapem prac nad aktualizowanym dokumentem są konsultacje społeczne, które uruchomione zostały zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 132/2015 z dn. 20 marca 2015 r. , z którym można zapoznać się TUTAJ


W ramach procesu konsultacji zachęcamy wszystkich mieszkańców Katowic do wypełnienia ankiety, która jest udostępniona od 1 do 15 kwietnia 2015 r. w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 13), Miejskim Domu Kultury "Południe" przy ul. P. Stellera 4  oraz w wersji online dostępnej  TUTAJ


Osoby chcące podzielić się swoimi uwagami i pomysłami dotyczącymi Strategii Rozwoju Miasta zapraszamy również na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym o godz. 17.30. Chęć udziału w warsztatach należy zgłaszać do 15 kwietnia 2015 r. pod nr tel. (32) 25 93 654 lub pod adresem mailowym konsultacje@katowice.eu

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.Kalendarium wydarzeń


Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z konsultacji społecznych dla aktualizacji dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2020"


raport

załącznik 1 i 2 do raportu

załącznik nr 3 do raportu


27 kwietnia 2015

27 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w trakcie którego podjęto dyskusję nad kierunkami rozwoju Katowic. W spotkaniu wzięło udział 35 mieszkańców, a dyskusja moderowana była przed zespół metodyczno – projektowy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracujący nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta. Chęć udziału w spotkaniu można było zgłosić do 15 kwietnia w Biurze Prasowym Urzędu Miasta, telefonicznie bądź mailowo.

W trakcie spotkania zaprezentowano wyniki badania sondażowego oraz przedstawiono dotychczas wypracowane ustalenia strategiczne. Następnie głos oddano mieszkańcom, którzy w otwartej dyskusji wymieniali się pomysłami na rozwój zarówno całego miasta, jak i swoich dzielnic. Uczestników  poproszono ponadto o wypełnienie ankiety, w której umieszczono wybrane propozycje projektów, które zgłaszali mieszkańcy w badaniu sondażowym.


charakterystyka społeczno - demograficzna respondentów

tabelaryczne zestawienie wyników badania


spotkanie warsztatowe.jpg


 

Kwiecień 2015

 

Od 1 do 15 kwietnia mieszkańcy Katowic w ramach procesu konsultacyjnego mieli możliwość uczestniczenia w badaniu sondażowym, za pomocą którego diagnozowano opinię mieszkańców na temat propozycji projektów do realizacji przez miasto Katowice do roku 2030. Ankieta dystrybuowana była przez filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Miejski Dom Kultury „Południe” przy ul. P. Stellera 4 oraz Centrum Informacji Turystycznej. Wersja online ankiety została udostępniona na stronie Katowice.eu, konsultacje.katowice.eu, Platformie Konsultacji Społecznych oraz poprzez profil miasta Katowice na portalu społecznościowym Facebook.

Kwestionariusz składał się z dwóch pytań. W pierwszym poproszono mieszkańców o ocenę 58 propozycji projektów zebranych w czterech polach strategicznych – „jakość życia”, „metropolitalność i obszar śródmiejski”, „przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy” oraz „transport i logistyka miejska”, natomiast w drugim dano możliwość wskazania własnych pomysłów, które mogą się zdaniem badanego przyczynić do rozwoju Katowic w perspektywie roku 2030. Badanie miało charakter anonimowy, jego uczestnicy wypełniali metryczkę wskazując swój wiek, płeć, wykształcenie oraz dzielnicę zamieszkania.

W badaniu sondażowym wzięło udział łącznie 570 mieszkańców, 56 % z nich wypełniło ankietę online. Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie wyników ankiety oraz charakterystykę społeczno – demograficzną respondentów.


charakterystyka społeczno - demograficzna respondentów

tabelaryczne zestawienie wyników badańDo pobrania:

Strategia Rozwoju Miasta "Katowice 2020"

Stopień realizacji i aktualność Strategii rozwoju miasta „Katowice 2020”

Raport o stanie Miasta Katowice 2013


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice