Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Wełnowiec - Józefowiec

Wełnowiec - Józefowiec

W związku ze sporządzaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec–Józefowiec w Katowicach, grupa robocza „Miejska Szychta”, działająca z ramienia Fundacji Napraw Sobie Miasto oraz Urząd Miasta w Katowicach pragną zachęcić wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania na rzecz swojego otoczenia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga o przeznaczeniu terenów, np. pod: zabudowę mieszkaniową, usługi, tereny zielone, komunikację, parkingi.

Okazją do przedyskutowania sporządzanego projektu zmiany planu i wymiany informacji będzie spotkanie zorganizowane w dniu 12 stycznia 2016 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec przy ulicy Kotlarza 10a.


Plan spotkania:

  • wprowadzenie do spotkania
  • krótka prezentacja edukacyjna dotycząca partycypacji społecznej przy sporządzaniu MPZP
  • wprowadzenie do spotkania przez przedstawiciela urzędu miasta i firmy Terplan oraz przedstawienie założeń dla zmiany MPZP Wełnowiec-Józefowiec
  • praca warsztatowa wg podziału na grupy stolikowe
  • podsumowanie pracy w grupach - wyłonienie kwestii związanych z MPZP oraz pozostałych – niezwiązanych z MPZP
  • pomoc w sporządzeniu wniosków
  • krótkie nakreślenie (prezentacja) dalszej procedury uchwalania zmiany MPZP oraz dalszych działań Miejskiej Szychty


Kalendarium wydarzeń


14 stycznia 2016 roku uczestnicy „Miejskiej Szychty”, czyli grupa mieszkańców Katowic działających z ramienia Fundacji Napraw Sobie Miasto, przekazała kilkanaście postulatów mieszkańców Wełnowca - Józefowca dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ich dzielnicy do biura urbanistycznego sporządzającego projekt zmiany planu obowiązującego. Postulaty te zostały zebrane podczas styczniowych konsultacji społecznych w procesie opracowania projektu zmiany planu


lista postulatów


***

12 stycznia w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 odbyło się otwarte spotkanie, na którym mieszkańcy Wełnowca i Józefowca dyskutowali o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach. Spotkanie zorganizowała „Miejska Szychta”, działająca z ramienia Fundacji Napraw Sobie Miasto, a w dyskusji mieszkańców wspierali pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice oraz przedstawiciele firmy Terplan. W trakcie spotkania uczestnicy pracowali w podgrupach, omawiając poszczególne fragmenty planu miejscowego i zgłaszając swoje propozycje oraz uwagi co do sposobu przeznaczenia terenu. W podsumowaniu spotkania zebrane pomysły podzielono na postulaty dotyczące projektu zmiany planu miejscowego oraz na sprawy nie związane bezpośrednio z planem, ale ważne z punktu widzenia mieszkańców.

 

Zebrane postulaty będą rozpatrywane przez planistów z firmy Terplan pod kątem możliwości ich uwzględnienia przy ustaleniu przeznaczenia poszczególnych  terenów. Do końca stycznia powstanie projekt zmiany planu miejscowego, który zostanie poddany konsultacjom wewnętrznym, a następnie, zgodnie z procedurą ustaloną obowiązującymi  przepisami prawa, projekt zmiany planu zostanie przekazany odpowiednim  organom administracji publicznej oraz instytucjom właściwym do opiniowania i uzgadniania projektu zmiany planu. Kolejnym etapem procedury jest wyłożenie do publicznego wglądu opracowanego projektu zmiany planu miejscowego, które planowane jest w miesiącach czerwiec – lipiec 2016 r. Na tym etapie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu zmiany planu miejscowego, które podlegają rozpatrzeniu przez prezydenta miasta. Zmiany wynikające z uwzględnienia poszczególnych uwag są wprowadzane do projektu zmiany planu miejscowego, natomiast uwagi nieuwzględnione są przedstawiane Radzie Miasta Katowice.


Miejska Szychta 1.JPG

Miejska Szychta 2.JPG

Miejska Szychta 3.JPG

Miejska Szychta 4.jpg


Szczegóły dotyczące postępu prac nad zmianą planu miejscowego i konsultacji można uzyskać poprzez Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Katowicach pod nr tel. 32 259 35 52 oraz na stronie planowanie.naprawsobiemiasto.eu


obraz pp.jpg

Obszar opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice