Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Utworzenie Jednostek Pomocniczych

Utworzenie Jednostek Pomocniczych

Zapraszamy mieszkańców Katowic posiadających czynne prawo wyborcze do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. utworzenia dwóch Jednostek Pomocniczych miasta Katowice - nr 1 Śródmieście oraz nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec


14 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Katowice podpisał zarządzenie nr 2253/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec - z zarządzeniem​ można zapoznać się TUTAJ

Konsultacje zostały zainicjowane przez Radę Miasta Katowice uchwałą nr LX/1226/18 z dn. 27 września 2018 r. - z uchwałą można zapoznać się TUTAJ

Do tej pory w Katowicach utworzono 20 jednostek pomocniczych, w 18 z nich działają Rady. Z inicjatywy Rady Miasta Katowice planuje się powołanie kolejnych dwóch – aby jednak do tego doszło głos muszą zabrać sami mieszkańcy.Jak wziąć udział w konsultacjach?

Wyrazić swoją opinię w temacie powołania jednostek pomocniczych można na dwa sposoby – poprzez wypełnienie formularza elektronicznego lub formularza tradycyjnego, który należy przekazać do urzędu na jeden z poniżej wymienionych sposobów:

•             odesłać listem pod adresem: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne

•             dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, Rynek 13 pokój 204 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Na Państwa opinie czekamy od 3 do 21 grudnia 2018 r. 


Formularze konsultacyjne: (dostępne od 3 grudnia )

formularz elektroniczny

formularz konsultacyjny do pobrania.docx


Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych, zostały one przekazane Radzie Miasta Katowice celem podjęcia dalszych decyzji w kwestii utworzenia Jednostek Pomocniczych nr 1 i 4.

raport.pdfJednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie. Podział miasta Katowice na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998 r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

Jednostki pomocnicze tworzy Rada Miasta z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami albo na wniosek 10% mieszkańców danej jednostki pomocniczej, posiadających czynne prawo wyborcze.

Głównym celem ich działania jest tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w omawianiu ważnych dla nich spraw, związanych z bieżącymi problemami jednostki. Organami jednostki jest rada jednostki oraz zarząd jednostki, których działalność jest jawna i obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do informacji o działalności organów, wstępu na sesje rady, a także dostępu do uchwał i protokołów z posiedzeń organów. Członkowie organów Jednostki pełnią swoje funkcje społecznie.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/jednostki pomocnicze udostępniane są m.in. informacje dot. siedziby organów jednostek pomocniczych, składu rad i zarządów funkcjonujących w Katowicach jednostek pomocniczych, dane kontaktowe do osób funkcyjnych, terminy sesji rad jednostek oraz dyżurów radnych rad jednostek, a także strony internetowe tworzone przez rady.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice