Prezydent Miasta Katowice ponownie zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXIV/482/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach.


W związku ze wznowieniem prac planistycznych nad ww. projektem planu, które okresowo były wstrzymane, zachodzi potrzeba uaktualnienia poprzednio zgromadzonego materiału.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać w formie pisemnej do 25 kwietnia 2017 r. na adres:


Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Urząd Miasta Katowice

Rynek 13, 40-003 Katowice


Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi jest dostępna TUTAJ


ogłoszenie

uchwała

załącznik do uchwały