styczeń 2019

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych przeprowadzonych na etapie zbierania wniosków do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki.

Raport jest dostępny TUTAJ

Procedura planistyczna jest obecnie na etapie opracowania projektu. Po sporządzeniu pierwszej koncepcji zostanie ona opublikowana na stronie www.plandlamurcek.katowice.eu, a uwagi będzie można zgłaszać za pomocą miejskiego forum. 

Głównym elementem dalszych konsultacji będzie drugie otwarte spotkanie, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, zorganizowane na terenie dzielnicy w godzinach popołudniowych. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie propozycja rozwiązań projektowych.wrzesień 2018

Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr LV/1127/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki w Katowicach. Obszar objęty przystąpieniem obejmuje powierzchnię Jednostki Pomocniczej Murcki z wyłączeniem Parku Murckowskiego, Wzgórza Wandy i rezerwatu „Las Murckowski”. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać w formie pisemnej do 30 listopada 2018 r. na adres:

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urząd Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice


Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi jest dostępna TUTAJ


Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych sporządzanym planem do udziału w spotkaniu konsultacyjnym,  które odbędzie się 4 października 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Bielskiej 14. W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się,  w jaki sposób i w jakim celu powstaje plan miejscowy, wyrazić swoją opinię o zagospodarowaniu przestrzeni dzielnicy i potrzebach zmian.

Dodatkowo w dniach 6, 17 i 23 października 2018 r. na terenie dzielnicy zorganizowane zostaną punkty konsultacyjne, w których możliwe będzie uzyskanie dodatkowych informacji oraz pomocy w składaniu wniosków do sporządzanego planu.

Szczegółowe informacje o pracach nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Murcek, w tym o planowanych spotkaniach, publikowane będą na stronie internetowej  

www.plandlamurcek.katowice.eu


Do pobrania:

Ogłoszenie