Od 19 marca do 8 kwietnia 2019 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13 sala 505 (V piętro) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-12.00.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 27 marca 2019 r. o godzinie 15.00 w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego (Rynek 13, sala 413, IV piętro).


Materiały od 19 marca będą dostępne TUTAJ


Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 23 kwietnia 2019 r.


Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 23 kwietnia 2019 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.​Do pobrania:

ogłoszenie