Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Katowicki balkon 2021

 
Imię *

Nazwisko *

Adres zamieszkania
miejscowość *

kod pocztowy *

Ulica *

Nr domu *

Nr mieszkania

Dzielnica *

Nr telefonu *

Adres e-mail *

Załączam zdjęcia *
Zgłoszony przeze mnie do Konkursu balkon, przynależy do lokalu, który zamieszkuję na podstawie posiadanego tytułu prawnego. *
Wyrażam zgodę na okazanie na wniosek Organizatora Konkursu tytułu prawnego do w/w lokalu. *
1. Jestem autorem/autorką przesłanych zdjęć i dysponuję prawami autorskimi osobistymi i majątkowymi do fotografii zgłoszonych do Konkursu pt. „Najpiękniejszy katowicki balkon 2021 r.”, zwanego dalej „Konkursem”. Oświadczam, że prace te nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a także, że w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi Konkursu jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, przejmę pełną odpowiedzialność za ewentualną szkodę, jaką z tego tytułu mogły ponieść osoby trzecie lub Organizator Konkursu i poczynię wszelkie niezbędne kroki celem oddalenia ww. roszczeń lub naprawienia szkody.
2. Z dniem przesłania Zgłoszenia, udzielam Organizatorowi Konkursu nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do dysponowania fotografiami, zwanymi dalej Utworem, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Zgłoszenia, a w szczególności prawo do:
* utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na jakichkolwiek nośnikach;
* obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
* rozpowszechniania Utworu - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora Konkursu autorskich praw osobistych do Utworu, według potrzeb Organizatora Konkursu wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania Utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych,
w szczególności na decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części Utworu, samodzielnie lub połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych.
Wyłączne prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego do Utworu, które nabywa Organizator Konkursu, obejmuje w szczególności dokonywanie przeróbek, adaptacji, skrótów, streszczeń. Organizator Konkursu ma prawo wykorzystywać opracowania Utworu w dowolnej formie wskazanej powyżej.
4. Wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu własnych oznaczeń i znaków w związku z Utworem i jego realizacją.
5. Wyrażam zgodę na udzielania dalszych sublicencji przez Organizatora Konkursu. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na opublikowanie mojego wizerunku, imienia i nazwiska oraz nadesłanych zdjęć balkonu, wraz
z podaniem informacji w jakiej dzielnicy Katowic znajduje się zgłoszony balkon w środkach masowego przekazu, w tym m.in. na stronach internetowych, w mediach społecznościowych    i w materiałach multimedialnych. *
Nie jestem pracownikiem Organizatora Konkursu, ani osobą która brała udział                                      w przygotowaniu Konkursu. *
Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu pt. „Najpiękniejszy katowicki balkon 2021 r.”, w tym z zawarte w nim informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych. *
 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice