Załącznik do zarządzenia wewnętrznego
Prezydenta Miasta Katowice
nr 110/2016 z dnia 24 marca 2016 r.

 
POLITYKA JAKOŚCI
URZĘDU MIASTA KATOWICE

 
Urząd Miasta Katowice wykonuje zadania publiczne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz profesjonalnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców.
Dążąc do poprawy warunków życia mieszkańców oraz umacniania ponadregionalnego charakteru Katowic sformułowane zostały następujące strategiczne cele działania:
- kontynuacja działań mających na celu przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych do lokalizacji działalności w Katowicach, w szczególności reprezentujących sektor firm zaawansowanych technologii – IT, BPO, SSC, KPO (m. in. poprzez zapewnienie wysokich standardów obsługi inwestora) oraz wspieranie ekspansji rodzimych firm na rynki zagraniczne,
- wspieranie działań mających na celu przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne generowane przez endogeniczny potencjał przedsiębiorczości i badawczo - rozwojowy m. in. poprzez wspieranie Śląskiego Klastra NANO, tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP oraz budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami i biznesem,
- realizacja działań mających na celu pozyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, na zadania z zakresu m. in. transportu, polityki społecznej, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji, edukacji, ochrony środowiska, kultury oraz rynku pracy,
- kontynuacja działań mających na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta poprzez stworzenie: zintegrowanego, multimodalnego i niskoemisyjnego systemu transportu zbiorowego (budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, wdrażanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, tworzenie warunków dla bezpiecznego i płynnego ruchu rowerowego w mieście „Katowice na rowery”,
- realizacja działań mających na celu zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego i żłobków oraz dostępu do bezpłatnych usług miejskich dla Rodzin 3+,
- podnoszenie jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i średnim oraz inwestycje w kształcenie i szkolenie zawodowe,
- kontynuacja działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i jego skutkom poprzez wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, a także lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
- wspieranie uczelni wyższych w działaniach umacniających pozycję Katowickiego Ośrodka Akademickiego w kraju i zagranicą m. in. poprzez rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego,
- realizacja polityki mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rodzin, poprzez wsparcie społecznych form budownictwa mieszkaniowego, budowę nowych i modernizację istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego, a także tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta,
- kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich i poprzemysłowych, w tym obszarów o istotnej wartości kulturowo–historycznej, łącząca wymiar społeczny, ekonomiczny oraz przestrzenny,
- tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w dzielnicach poprzez kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej,
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej m. in. poprzez kompleksową termomodernizację,
- tworzenie warunków dla podejmowania działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia,
- zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku senioralnym,
- zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym m. in. w zakresie administracji publicznej, opieki zdrowotnej, transportu publicznego oraz pomocy społecznej,
- kontynuacja działań zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne m. in. przez wdrażanie inteligentnego systemu monitoringu, uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście, racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej,
- dalsza realizacja działań mających na celu aktywizację mieszkańców i włączenie ich w proces współdecydowania o rozwoju miasta m. in. poprzez wdrożenie budżetu obywatelskiego, prowadzenie konsultacji społecznych,
- wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- wspieranie działań mających na celu równoczesne umiędzynarodowienie i popularyzację katowickich aktywności, produktów i wydarzeń w sferze artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej i badawczej, w tym zmierzających do budowy Centrum Techniki i Innowacji w Katowicach,
- tworzenie warunków do korzystania z wysokiej jakości usług sportowych, w tym zmierzających do budowy krytych basenów w dzielnicach, wspieranie rozwoju sportu wyczynowego, sportu młodzieżowego oraz organizację i promocję wielkich wydarzeń sportowych w mieście,
- umacnianie pozycji Katowic w wymiarze międzynarodowym poprzez aktywne uczestnictwo w sieciach współpracy miast oraz projektach europejskich.
Powyższe cele strategiczne realizowane są w ramach wieloletnich strategii, programów i kierunków działań a w szczególności w oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” oraz „Katowice 2030 Strategia Rozwoju Miasta”, a także poprzez krótkookresowe zadania operacyjne, określane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta Katowice.
W Urzędzie Miasta Katowice ustanowiono przejrzyste procedury podejmowania decyzji objęte Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001. Modyfikacja i doskonalenie objętych Systemem procesów będzie odzwierciedleniem zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców, pracowników oraz zmieniającego się stanu prawnego i sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście.
Pracownicy Urzędu Miasta Katowice odpowiadają za jakość wykonywanej pracy i zobowiązani są do realizowania założeń Polityki Jakości oraz działania w ramach Systemu Zarządzania Jakością na swoim stanowisku pracy.
Prezydent Miasta Katowice jako kierownik Urzędu deklaruje zapewnianie optymalnych warunków i niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki Jakości.
Ocena realizacji Polityki Jakości dokonywana jest przez Prezydenta Miasta Katowice poprzez analizę sprawozdań z realizacji budżetu miasta oraz poszczególnych programów i planów zadań w terminach określonych dla składania powyższych dokumentów.
Powołany przez Prezydenta Miasta Katowice Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 nadzorują sprawne funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie Systemu w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.
 
w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
Bogumił Sobula
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice 
Calendar
Title and navigation
<<<marzec 2017>>>
marzec 2017
PWŚCPSN
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789