Księga Jakości – Wstęp
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001
Wydanie nr 19, data 9.05.2017 r.

Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Urzędu Miasta Katowice dotyczącym Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001. Przyjęte zostało założenie, iż Księga Jakości jest dostępna zarówno dla pracowników jak i wszystkich stron załatwiających sprawy i współpracujących z Urzędem Miasta Katowice. Jeżeli w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Katowice występuje powołanie na wymagania normy ISO 9001, to należy przez to rozumieć wymagania normy ISO 9001:2008
Urząd Miasta Katowice jest aparatem pomocniczym Prezydenta Miasta Katowice prowadzącym gospodarkę finansową wg zasad obowiązujących jednostkę budżetową sektora finansów publicznych. Strukturę organizacyjną i podział zadań w Urzędzie Miasta Katowice określa Regulamin Organizacyjny.
Prezydent Miasta Katowice przy pomocy Urzędu Miasta Katowice wykonuje uchwały Rady Miasta Katowice i zadania miasta określone przepisami prawa w zakresie zadań własnych gminy i powiatu, zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej, zadań administracji rządowej realizowanych przez gminę i powiat na mocy porozumień.
Mając na celu dążenie do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Katowic oraz umożliwianie jej członkom pełnego udziału w życiu publicznym Urząd m. in.:
- realizuje zadania własne i zlecone w sposób sprawny, kompetentny, w trybie i terminach określonych przepisami prawa i aktami wewnętrznymi,
- gromadzi i wykorzystuje wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców do stałego doskonalenia świadczonych usług,
- zapewnia mieszkańcom kompleksową informację dotyczącą realizowanych zadań i spraw,
- umożliwia podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Cele strategiczne Urzędu Miasta Katowice opisane zostały w Polityce Jakości i wynikają z zapisów dokumentów „Katowice 2030 Strategia Rozwoju Miasta”, oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Katowic”. Ponadto wynikają z wyznaczonych programów i krótkookresowych zadań operacyjnych.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi są: wydziały, biura w randze wydziałów lub referatów oraz samodzielne stanowiska pracy tworzone przez Prezydenta Miasta Katowice z mocy przepisów prawnych lub dla realizacji określonego zadania. O utworzeniu komórek organizacyjnych, ich strukturze i obsadzie personalnej decyduje Prezydent Miasta Katowice. Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Katowice przedstawia schemat stanowiący załącznik nr 1.
Funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału obowiązków i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. Pracownicy komórek organizacyjnych, podlegają w zakresie prowadzonych spraw bezpośredniemu przełożonemu i przed nim są odpowiedzialni za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwienie spraw. Podległość służbowa pracowników Urzędu Miasta Katowice określona jest w ich zakresach obowiązków.
System Zarządzania Jakością został opracowany z zastosowaniem podejścia procesowego.