​Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością powinien być corocznie weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dnia 11-go czerwca 2007 roku firma Polski Rejestr Statków S.A. przeprowadziła w Urzędzie Miasta audit pośredni, mający na celu zarówno potwierdzenie efektywności działania systemu, jak i ocenę stanu jego rozwoju oraz doskonalenia. Ocenie podlegały: Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury systemowe, działania korygujące i zapobiegawcze oraz wybrane przez auditorów zewnętrznych procesy w komórkach organizacyjnych.

Auditem zostały objęte następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta:
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych,
- Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem,
- Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. BHP,
- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontaktów z Inwestorami Strategicznymi.

Przeprowadzona analiza dokumentów systemowych potwierdziła, że:
- system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000,
- nadzór nad dokumentacją prowadzony jest zgodnie z określonymi przez organizację zasadami,
- zapisy związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania oraz dokumentacje skuteczności realizowanych procesów prowadzone są zgodnie z wymaganą, udokumentowaną procedurą i znajdują się pod nadzorem oraz przechowywane są zgodnie z ustalonymi zasadami,
- polityka jakości została zakomunikowana organizacji i jest zrozumiała,
- przegląd zarządzania został przeprowadzony zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami według przyjętego programu obejmującego analizę skuteczności systemu zarządzania,
- określono metody uzyskiwania informacji dot. percepcji klienta, co do spełnienia jego wymagań,
- audity wewnętrzne zostały przeprowadzone skutecznie, zgodnie z udokumentowaną procedurą i zaplanowanymi ustaleniami we wszystkich obszarach objętych systemem zarządzania,
- wyniki auditów wewnętrznych świadczą o tym, że system zarządzania jest przydatny i skutecznie utrzymywany,
- organizacja wdrożyła proces ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania wykorzystując politykę i cele jakości.

Na spotkaniu podsumowującym auditorzy ocenili "na piątkę" funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice, realizację Polityki Jakości i wprowadzone działania doskonalące, wskazując na podnoszenie skuteczności Systemu w zakresie wymagań normy ISO 9001:2000.

W związku z powyższym auditorzy Polskiego Rejestru Statków S.A. wystąpili z wnioskiem o przedłużenie obwiązywania certyfikatu przyznanego Urzędowi Miasta Katowice.