Nowy okres programowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych poprzedzony został reformą polityki spójności. Jej rezultatem było ograniczenie liczby funduszy strukturalnych do dwóch – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe dwa fundusze wspierające rolnictwo i rybołówstwo zostały włączone do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Ograniczeniu uległy również cele polityki spójności. Do 2013 roku są nimi konwergencja, tj. spójność, polegająca na wspieraniu rozwoju infrastruktury oraz potencjału ludzkiego najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, podniesienie konkurencyjności regionów – przekładający się na wspieranie badań naukowych, innowacji, szkolenia zawodowegoi zrównoważonego rozwoju w mniej rozwiniętych regionach a także europejska współpraca terytorialna – tj. wspieranie, promowanie i realizowanie wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym.

W obecnym okresie programowania Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło również nową, bardzo przejrzystą i przyjazną dla użytkownika stronę interntową poświęconą funduszom europejskim, którą polecamy wszystkim zainteresowanym tą tematyką www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Znajdą tam Państwo najbardziej aktualne informacje na temat aktów prawnych dotyczących wdrażania funduszy europejskich, systemu ich organizacji, instytucji zaangażowanych w ich wdrażanie i podziału kompetencji pomiędzy nimi.