Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice

Na podstawie Uchwały nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice i nadania jej statutu ogłasza się nabór uzupełniający 2 kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice.

Rada Seniorów Miasta Katowice jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z władzami miasta Katowice w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej.

W skład Rady Seniorów wchodzą przedstawicie seniorów, którzy ukończyli 60 lat i więcej oraz przedstawiciele zgłoszeni przez:

  1.  organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym,
  2. kluby seniora,
  3. uniwersytety trzeciego wieku, 
  4. inne podmioty działające na rzecz osób starszych w Katowicach.

               Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Katowice wybory do Rady Seniorów przeprowadzi Komisja Skrutacyjna.

   Kandydatów na członków Rady Seniorów, zwanych dalej kandydatami mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych, na  formularzu Karty zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

   Seniorzy mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem tych podmiotów.

   Wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów, w zaklejonej kopercie, wraz z dopiskiem „Wydział Polityki Społecznej - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Katowice" należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, w terminie do 30.07.2018 roku.
    
         Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady Seniorów, Prezydent Miasta Katowice ogłasza na stronie portalu miejskiego Katowice.eu oraz na tablicach ogłoszeń   w Urzędzie Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

    
   Załącznik:
 1. Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów Miasta Katowice
 2. Uchwała nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

Uchwała obowiązująca.pdf


---------------


Rada Seniorów Miasta Katowice 
W mieście Katowice funkcjonuje Rada Seniorów Miasta Katowice, której zadaniem jest opiniowanie, doradzanie oraz inicjowanie działań na rzecz katowickich seniorów.
I kadencja Rady dobiegła końca w październiku 2016r., dlatego w 2017r. została powołana II kadencja Rady Seniorów Miasta Katowice.
Zachęcam, by interesować się jej pracami, a może dołączyć aktywnego liczącego 13 członków grona.
Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach , ul. Rynek 1, Katowice, tel. 32 25 93 780.


Nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice.
W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Seniorów Miasta Katowice – Pana Witolda Starowicza, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory uzupełniające do Rady, w wyniku czego nowym członkiem Rady Seniorów została Pani Regina Szołtysik.

Skład Rady przestawia się następująco:
1. Andrzej Mazur
2. Anna Szelest
3. Ewa Ferdek
4. Janusz Żymła
5. Janina Piwowarczyk
6. Tadeusz Oczko
7. Maria Nogaj
8. Franciszek Józefoski
9. Elżbieta Praus
10. Bożena Maria Surowiec
11. Teresa Mehlich
12. Danuta Buffi
13. Regina Szołtysik


Prezydium Rady Seniorów Miasta Katowice.

Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Janina Piwowarczyk

Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Teresa Mehlich

Sekretarz Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Elżbieta Praus


Miasto Katowice życzy owocnej pracy wszystkim członkom Rady Seniorów Miasta Katowice.


Uchwała dotycząca powołania Rady Seniorów Miasta Katowice:

file:///V:/WSPOLPRACA/GIZELA%20PRZEOR/SENIORZY/RADA%20SENIOR%C3%93W/II%20KADENCJA/Uchaw%C5%82a%20obowi%C4%85zuj%C4%85ca.pdf