MKRPA logo duże.jpg

W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządzeniem Nr 881/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku,  Zarządzeniem Nr 1080/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 1215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 1484/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku Prezydent Miasta Katowice powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach w następującym składzie:

 

I. Zespół Inicjująco-Opiniujący : 

1. Maciej Maciejewski

- Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

- Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2. Członkowie:

- Ewa Bromboszcz

- Waldemar Dyrda

- Małgorzata Glinka 

- Sławomir Witek


II. Zespół ds. Leczenia Odwykowego : 

- Joanna Bielecka

- Lidia Koch

- Katarzyna Kuczyńska

- Ewa Liberka

- Jacek Marciniak

- Krystyna Niemiec

- Barbara Rosa-Fułat

 - Anna Szczęch 


III. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych:

- Aleksandra Benisiewicz

- Jolanta Blaza

- Małgorzata Gola-Kawaler

- Agnieszka Kapica

- Ewa Kiełczyńska

- Izabela Knas

- Agnieszka Krupa

- Joanna Kula

- Bożena Lisiecka

- Jolanta Lorenowicz

- Renata Madejska

- Katarzyna Majerczyk

- Elwira Marzec

- Jolanta Matysiak

- Joanna Mazur

- Iwona Olejniczak

- Grażyna Palińska

- Joanna Pawełek-Zgryzińska

- Iwona Pawlik – Kostrzyca

- Renata Staroniewicz

- Iwona Słomka

- Małgorzata Wolska

- Lucyna Zbroińska

 

IV. Zespół Kontrolny:

- Józef Barański

- Piotr Mierny

- Marian Stolecki  

- Mariusz Sumara

- Piotr Szczerba 


V. Zespół ds. kontroli wiarygodności danych złożonych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:

- Maciej Maciejewski

- Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

- Teresa Podgajna