karta internet.jpg
Rodzina jest w obecnych czasach wartością nie do przecenienia. Trud wychowania dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych może stanowić duże obciążenie finansowe.
Miasto Katowice wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia katowiczan z dniem 3 stycznia 2011 r. rozpoczęło realizację programu „Nas Troje i więcej”.
Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu odciążymy w ten sposób rodzinne budżety i zachęcimy do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Uchwała nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753)

Uchwała nr XXVII/552/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 3938)

 

ADRESACI
Program skierowany jest do:
- rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice, składających się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno dziecko jest dzieckiem wspólnym,                                          

- rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice,

- rodzin składających się z rodziców/jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystających ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

CELE PROGRAMU
1. wspieranie ww. rodzin oraz poprawa warunków ich życia,

2. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z ww. rodzin,                

3. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych.                      

AKTUALNA OFERTA PROGRAMU

 oferta 7.12.2016.pdf

 

UDZIAŁ INNYCH PODMIOTÓW, PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Do udziału w programie serdecznie zapraszamy inne jednostki i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w tym w szczególności: kina, kawiarnie, restauracje, sale zabaw dla dzieci, punkty usługowe itp.), kluby sportowe, organizacje pozarządowe.

Aby przyłączyć się do programu należy wypełnić znajdujące się poniżej porozumienie i przesłać je (najlepiej w formie elektronicznej) na adres: ps@um.katowice.eu, a my się z Państwem skontaktujemy. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać dzwoniąc pod numer (32) 25 93 472.        
       
Wzór porozumienia 2016.doc


 

JAK UZYSKAĆ KARTĘ
Wniosek o przyznanie karty programu „Nas Troje i więcej" można składać w Wydziale Polityki Społecznej - ul. Rynek 1, tel. (32) 25 93 459 w pokoju nr 812 (VIII piętro), w następujących dniach i godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 lub elektronicznie, pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP.

Karta, którą otrzyma każdy członek rodziny ważna jest przez 1 rok / lub 2 lata (w przypadku rodzin: wielodzietnych oraz zastępczych, w których najstarsze dziecko ma nie więcej niż 16 lat)  i uprawnia do uzyskania ulg i rabatów oferowanych w ramach programu.

 

Wzór wniosku o przyznanie, wydłużenie, wydanie duplikatu kart.doc
 

 

Oświadczenie o kontynuacji nauki.doc

 

Procedura otrzymania karty „Nas Troje i więcej”

 

SPRAWOZDANIA Z PROGRAMU

Sprawozdanie z programu za 2011 r.

Sprawozdanie z programu za 2012 r.

Sprawozdanie z programu za 2013 r.

Sprawozdanie z programu za 2014 r.

Sprawozdanie z programu za 2015 r.

 

 

"NAS TROJE I WIĘCEJ" NA FACEBOOKU - Polub nas!

https://www.facebook.com/Nas-troje-i-wi%C4%99cej-235649493126674/

 

__________________________________________________________

BEZPŁATNE BILETY NA MECZE HOKEJA NA LODZIE KOBIET
 
w styczniu 2017 roku Miasto Katowice wraz z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie będą organizatorami Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie kobiet Dywizji 1B U18. Tym samym styczniowe rozgrywki zapoczątkują wielkie wydarzenia hokejowe w Katowicach w 2017 roku.
 
 
W załączeniu harmonogram meczy.

Mistrzostwa będą rozgrywane na katowickim lodowisku Jantor przy ul. Nałkowskiej 11.
Po odbiór biletów na wybrany dzień meczowy należy zgłosić się do Centrum Informacji Turystycznej (ul. Rynek 13) w godzinach otwarcia (poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00; sobota godz. 9.00-17.00; niedziela 9.00-13.00). Ilość biletów ograniczona.
 
 
_____________________________________________
 

KONKURS LITERACKI NA WIERSZ/RYMOWANKĘ O TEMATYCE RODZINNEJ

 

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zaprasza rodziny biorące udział w programie „Nas Troje i więcej” do udziału w konkursie literackim na wiersz/rymowankę o tematyce rodzinnej.

Celem konkursu jest:
 inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,
 stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
 integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych,
 sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie.

W treści wiersza/rymowanki musi znaleźć się co najmniej 5 spośród 10 poniższych wyrazów/nazw (użytych w dowolnej formie i liczbie), tj.: rodzina, „Nas Troje i więcej”, Katowice, zima, mama, tata, dzieci, dom, radość, zabawa.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 18 stycznia 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie konkursowym.

Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Załącznik do pobrania:

Regulamin - konkursu.pdf

 

______________________________________________________________

 

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej"


na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 5.01.2017 r. do dnia 18.01.2017 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy:
- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub
- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, Katowice, lub
- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu
- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

 

Załączniki:
1. Projekt uchwały

uchwala 2017.pdf


2. Formularz zgłoszenia opinii

Formularz zgloszenia opinii.doc

 

________________________________________________________________

20% zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin wielodzietnych posiadających ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny

 

Szanowni Państwo!

informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawnych od 1 lipca br. rodziny wielodzietne posiadające ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny mogą starać się o uzyskanie 20% zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Tym samym od 1 lipca br. przestanie obowiązywać 20% dopłata do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających karty programu „Nas Troje i więcej”.

Wszystkie rodziny zainteresowane skorzystaniem z takiego zwolnienia (w tym i te, które w br. złożyły w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice wniosek o uzyskanie 20% dopłaty w ramach programu „Nas Troje i więcej”) proszone są o zgłaszanie się:

- w przypadku rodzin zamieszkujących w tzw. budynkach wielolokalowych - do swoich zarządców nieruchomości (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych), w celu złożenia stosownej informacji (w załączeniu), która stanowić będzie podstawę do naliczenia zwolnienia,

- w przypadku rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych - w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Rynek 1, stanowiska Wydziału Kształtowania Środowiska nr 28 i 29), w celu złożenia nowej deklaracji wraz z stosowną informacją (w załączeniu), które stanowić będą podstawę do naliczenia zwolnienia lub wysłanie załączonej deklaracji wraz z informacją drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska) ul. Młyńska 4 40-098 Katowice lub skorzystania z formularza elektronicznego znajdującego się na platformie www.sekap.pl pod usługą „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Co ważne, aby móc skorzystać z ww. zwolnienia jeszcze w miesiącu lipcu br., należy zgłosić się (po 30 czerwca br.) do :           

- swojego zarządcy nieruchomości jednakże nie później niż do 15 lipca br. (lub w innym terminie określonym przez spółdzielnię/wspólnotę, ale przed złożeniem przez ten podmiot deklaracji za m-c lipiec) – zwolnienie to zostanie uwzględnione przez spółdzielnię/wspólnotę w comiesięcznych opłatach za media,

- do Biura Obsługi Mieszkańców jednakże nie później niż do 14 sierpnia br. - zwolnienie to należy uwzględnić w dokonywanych comiesięcznie opłatach na konto bankowe Urzędu Miasta Katowice.

W przypadku pytań dotyczących 20% zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska udzielą niezbędnych informacji i wyjaśnień pod numerami telefonów: (32) 25 93 970, 25 93 971, 25 93 972, 25 93 973, 25 93 881.

Rodziny wielodzietne, które jeszcze nie posiadają ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, a są zainteresowane korzystaniem z tego zwolnienia oraz innych ulg, których pełen katalog dostępny jest na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina powinny wypełnić specjalny wniosek dostępny na stronie http://www.katowice.eu/urzad-miasta/rodzina-i-zdrowie/karta-dużej-rodziny (wraz z wymaganymi oświadczeniami), a następnie złożyć go osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój nr 806), bądź też przesłać go listownie na adres Urzędu. Wniosek można również przesłać elektronicznie za pomocą aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

 

Karty są imienne, wydawane bezpłatnie:

- rodzicom i małżonkom – bezterminowo,

- dzieciom – do ukończenia 18 roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,

- dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

 

 

Załącznik:

1. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych)

DOK-2 UMK-1.docx

DOK-2 UMK-1.pdf

2. Informacja – wykaz Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość stanowiącą własność (lub będącej we władaniu opisanym w art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) składającego deklarację (dotyczy zarówno rodzin zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych, jak i budynkach wielolokalowych)

DOK-2 UMK-1.pdf

DOK-2_A UMK.pdf


 

 

Aktywna wersja formularza deklaracji i informacji (po najechaniu myszką na pola wyświetla się podpowiedź, opłata wyliczona jest automatycznie po wpisaniu liczby osób zamieszkujących nieruchomość)

 

DOK-2,DOK-2A UMK.pdf

 

Więcej informacji dostępne jest na stronie: http://odpady.katowice.eu/

 

 

 

umk_nas3_dl_przedsiebiorcy_www_str1 kopia - po zmianach.jpg 

umk_nas3_dl_rodzinna_www_str2.jpg umk_nas3_dl_przedsiebiorcy_www_str2.JPG

 

 

 

Portale dla rodzin

 

www.duzarodzina.pl

http://duzarodzina.pl/karty-duzych-rodzin

 

http://czasdzieci.pl/

http://pierwszekroki.czasdzieci.pl/

 

     

 


.