Informujemy, że w mieście Katowice można korzystać z „nieodpłatnej pomocy prawnej" na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

-    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

 

-    udzielania pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach prawnych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

 

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urządu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832);

- uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255  z późn. zm.) lub 

- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203) lub

- która nie ukończyła 26 lat lub

- która ukończyła 65 lat lub

- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

- która jest w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w 2018 r. na terenie Katowic

 

Jednostka w której znajduje się punktAdresDni i godziny oraz nr telefonuObsada
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicachul. Warszawska 42

od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

tel. (32) 705 45 11

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Fundację VERTE (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokaci/radcy prawni/doradca podatkowy/aplikanci radcowscy/mgr prawa)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicachul. M. Oblatów 24

od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

tel. (32) 705 45 12

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokaci/radcy prawni/mgr prawa)

Powiatowy Urząd Pracyul. Pośpiecha 14

od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

tel. (32) 705 45 20

ADWOKACI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicachul. Dębowa 16c

od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

tel. (32) 705 45 13

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokaci/radcy prawni/mgr prawa)

Dom Pomocy Społecznej „Przystań"ul. Adamskiego 22

od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00

tel. (32) 705 45 21

ADWOKACI
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze"ul. Traktorzystów 42

od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

tel. (32) 705 45 22

RADCY PRAWNI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicachul. Łętowskiego 6a

od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

tel. (32) 705 45 14

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Fundację VERTE (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokaci/radcy prawni/doradca podatkowy/aplikanci radcowscy/mgr prawa)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicachul. Krakowska 138

od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

tel. (32) 705 45 15

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (na punkcie porad prawnych udzielają: radcy prawni/mgr prawa)

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPSul. Francuska 70

od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

tel. (32) 705 45 16

ADWOKACI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicachul. Wojewódzka 23

od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

tel. (32) 705 45 17

 

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (na punkcie porad prawnych udzielają: adwokat/radcy prawni/mgr prawa)
Miejski Dom Kulturyul. Hallera 28

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00

tel. (32) 705 45 18

RADCY PRAWNI
Miejski Dom Kulturyul. Markiefki 44a

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

tel. (32) 705 45 19

RADCY PRAWNI

Ustawa - tekst jednolity.pdfRozporządzenie.pdf