Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
11 marca 2013
Przetarg ustny licytacyjny na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych-garaży będących w administrowaniu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
Przetarg ustny licytacyjny na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych-garaży będących w administrowaniu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

ogłasza przetarg ustny licytacyjny na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych-garaży będących w administrowaniu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.


Przetarg - licytacja odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 r. o godz. 1300
w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w sali nr 315


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy garaż, którego zgłoszenie dotyczy.


Wadium należy wpłacić w terminie do 3 kwietnia 2013r. w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. św. Jana 5 (kasa czynna w godz. od 800 do 1400 ) lub na konto: Urząd Miasta Katowice, Wydział Księgowo-Rachunkowy ING Bank Śląski S.A. O/Katowice, nr: 58 1050 12141000000700005481

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpisania się na listę uczestników, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Budynków i Dróg                ul. Młyńska 4, V piętro, pokój nr 520. w dniach: od 13 marca 2013 r. do 3 kwietnia 2013 r. w godz. od 800 do 1500, po przedłożeniu oryginału dowodu wniesienia wadium i przedstawieniu:


 • osoba fizyczna:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS:

 • kserokopii aktualnego wypisu z KRS,

 • kserokopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

 • kserokopii decyzji nadania NIP,

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą:

 • wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl ),

 • spółka cywilna:

 • wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl ) dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kserokopię umowy spółki cywilnej.


Odpis lub wypis winien być wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem rozstrzygnięcia przetargu.


Sposób przeprowadzania licytacji określa Regulamin przetargowy.


Istotne warunki przetargowe:


 • uczestnicy, którzy nie wygrali przetargu otrzymują zwrot wadium po upływie 3 dni roboczych od daty licytacji. Po zwrot wadium należy zgłosić się do kasy Urzędu Miasta Katowice (ul. św. Jana 5). Podstawą odbioru kwoty wadium jest oryginalny dowód wpłaty wraz z okazaniem aktualnego dokumentu tożsamości. W przypadku odbioru wadium przez osobę upoważnioną przez uczestnika przetargu winna ona posiadać odpowiednie upoważnienie,

 • wadium uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu,

 • po zakończeniu przetargu niedopuszczalna jest zmiana osoby oferenta,

 • uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium,

 • uczestnik, który wygrał przetarg, ale uchyli się od zawarcia umowy nie może ponownie przystąpić do przetargu na ten sam garaż,

 • uczestnik, który po 2-krotnym wygraniu przetargu nie przystąpił do zawarcia umowy najmu nie zostanie dopuszczony do kolejnych przetargów,

 • uczestnik, który wygrał przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja może być w uzasadnionych przypadkach na wniosek przyszłego najemcy rozłożona na miesięczne raty na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

 • prace remontowe garażu najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt, a poniesione nakłady nie podlegają rozliczeniu.


Zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późn. zm.) najemcy lokali użytkowych-garaży stanowiących zasób Miasta zobowiązani będę wnosić podatek od nieruchomości do organu podatkowego tj. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Katowice.

W tym celu należy złożyć deklarację podatkową w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Katowice (ul. Francuska 70).


Podatek od nieruchomości najemcom lokali użytkowych-garaży będących w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zostanie doliczony do wylicytowanej stawki czynszu.


Sprzedaż lokalu użytkowego-garażu będącego własnością miasta Katowice na rzecz najemcy ustalonego w przetargu, nie wyłączonego ze sprzedaży na podstawie odrębnych przepisów, może nastąpić po 5 latach od dnia zawarcia umowy najmu.


Lokale użytkowe-garaże wystawione do przetargu udostępniane są do oglądania przez Oddziały Eksploatacji Budynków Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach do dnia 3 kwietnia 2013 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ich obejrzenia, zgodnie z godzinami oglądania lokali podanymi w załączonym wykazie.


Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Budynków i Dróg - Referat Lokali Użytkowych i Reklam Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, (V piętro, pok. 520, tel. 32-2593525) oraz udostępnia do wglądu Regulamin, w oparciu o który prowadzony jest przetarg i projekt umowy najmu.


Ogłoszenie przetargowe wraz z wykazem garaży do przetargu umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 i na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu/index.php zakładka Urzędu Miasta odnośnik Komunikaty, Ogłoszenia wraz z projektem umowy najmu.


Prezydent Miasta Katowice może odstąpić od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.