Calendar
Title and navigation
<<<sierpień 2018>>>
sierpień 2018
PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
06 marca 2013
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”. Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszone

Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:
159 944,00 zł – prowadzenie Noclegowni
67 744,00 zł – adaptacja budynku

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:
w roku 2012 - 560 753,00 zł
w roku 2013 - 556 611,00 zł

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 r. z możliwością przedłużenia umowy w formie aneksu do dnia 31.12.2015r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 307 (III piętro), tel. (32) 25 93 780, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: „Komunikaty i Ogłoszenia”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: „Konkursy”).

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 311 (III piętro), w terminie do dnia 27.03.2013 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

II. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).
2) Statut organizacji.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
4) Kopię sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa). W sytuacji braku sprawozdania finansowego za poprzedni rok dopuszcza się przedstawienie kopii sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok finansowy i dostarczenie wymaganej kopii sprawozdania w zadeklarowanym terminie, natomiast w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszcza się odstąpienie od konieczności złożenia kopii całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego i złożenie kopii sprawozdania z realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Katowice projektów lub w przypadku braku ich realizacji – złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie.
5) Oświadczenie o:
a) zamiarze osiągania, bądź nie osiągania zysku przy realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu ofert,
b) wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania,
c) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie
d) niezaleganiu z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice
- załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.
6) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – załącznik nr 3 do warunków otwartego konkursu ofert.
7) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. kwalifikacje kadry itp.). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.
8) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
9) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
10) Oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do uzyskania opinii Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu oraz zgodności z przepisami BHP oraz wymogami ergonomii o dopuszczeniu do używania budynku zgodnie z przeznaczeniem przed uruchomieniem noclegowni – załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert
11) Kalkulacja kosztów w przeliczeniu na pełny rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się o realizację zadań długoterminowych – załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-4) oraz 7) dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 6).

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:
Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
2.1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:
1. do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest program?,
2. zakres usług np. jakie standardy minimalne określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione oferty?,
3. atrakcyjność programu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców.
2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
a) koszty przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń budynku przeznaczonego na realizację zadania ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego oraz pracy społecznej członków,
b) liczby osób, do których skierowany jest projekt,
c) standardów zakresu świadczonych usług.
2.3.Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:
a) kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby
(w tym wolontariusze) posiadają umiejętności dostosowane do wykonywanego zakresu obowiązków oraz aktualne książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych .
b) wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji.
2.4.Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.
2.5.Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
2.6.Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2.7.Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: 
1.  wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.03.2013r. o godzinie 10:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, pokój 311 (III piętro).

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice lub organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu,
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.