Calendar
Title and navigation
<<<lipiec 2018>>>
lipiec 2018
PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
28 lutego 2013
Ogłoszenie o przetargu publicznym na nabycie udziałów MTK Sp. z oo
Ogłoszenie o przetargu publicznym na nabycie udziałów MTK Sp. z oo

Prezydent Miasta Katowice

zaprasza do składania ofert nabycia udziałów w przetargu publicznym.

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice działając w imieniu Gminy Miasta Katowice, zwanej dalej „Zbywcą”, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawą” oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zwanego dalej „Rozporządzeniem” zaprasza zainteresowane podmioty do składania w przetargu publicznym,( zwanym dalej „Przetargiem”) ofert nabycia udziałów spółki:

Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Katowicach, adres siedziby: ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000049485, REGON 270729298, NIP 6340135469 (zwanej dalej „Spółką”).

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Przedmiotem Przetargu jest łącznie 56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) udziałów nieuprzywilejowanych, stanowiących 28% kapitału zakładowego spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

Minimalna cena sprzedaży (zwana dalej „Ceną wywoławczą”) za jeden udział wynosi  500,00 złotych (słownie: pięćset złotych), co stanowi łącznie 28.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) za wszystkie zbywane udziały.

Wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w Przetargu (zwanymi dalej „Oferentami”), którzy po zgłoszeniu się do Wydziału Zdrowia Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice, pokój 302 w dniach roboczych w godz. 8.00 – 15.00 od następnego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych ofert nabycia udziałów Spółki i po podpisaniu dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępniona: „Informacja o Spółce” zawierająca posiadane informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać składana oferta nabycia udziałów Spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, jak również Wzór Umowy Sprzedaży Udziałów.

Przy pobieraniu ww. dokumentów Oferent jest zobowiązany do przedstawienia: dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu zainteresowanego, a także odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które odzwierciedlają aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu).

W przypadku Oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji.
Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie powyższych dokumentów jest:
  •  Marek Blaszkowski, Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7,40-098 Katowice, pok. 302, tel. (32) 2593750, e-mail: marek.blaszkowski@um.katowice.pl

Przystępując do Przetargu Oferent zobowiązany jest wnieść wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice w ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr 58 1050 1214 1000 0007 0000 5481 wysokości: 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do dnia składania pisemnej Oferty nabycia udziałów Spółki. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do Oferty.

Termin składania Ofert nabycia udziałów Spółki, upływa w dniu 17 kwietnia 2013 r. o godzinie 15.00 czasu urzędowego w Polsce. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać osobiście, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie w Urzędzie Miasta Katowice, sekretariacie Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych ul. 3 Maja 7, 40-098 Katowice (pok.303). Na kopercie należy umieścić napis: „Przetarg – Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Oferenta. Dopuszcza się przesłanie oferty pocztą lub kurierem w tym przypadku decyduje data i godzina wpływu oferty na wyżej wskazany adres.

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zbywcy, przy ul.3 Maja 7, III piętro, sala nr 302.

Oferent jest związany złożoną Ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 180 dni od dnia ogłoszenia zaproszenia do składania ofert.

Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane udziały.

O wynikach Przetargu oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie.

Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta nie później niż 60 dni od dnia poinformowania Oferenta o dokonanym wyborze jego Oferty. Z Oferentem, który wygrał Przetarg, ale zobowiązany jest uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców i/ albo decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych zezwalającą na nabycie udziałów, umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta nie później niż 60 dni od daty pisemnego powiadomienia Zbywcy przez Oferenta o otrzymaniu powyższej/ych zgody/ zgód.

Zapłata ceny za udziały nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zbywcy przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów, nie później jednakże niż w terminie 60 dni od daty powiadomienia Oferenta o dokonanym wyborze albo 60 dni od daty pisemnego powiadomienia Zbywcy przez Oferenta o otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców i/ albo decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych zezwalającej na nabycie udziałów, w przypadku konieczności uzyskania przez Oferenta takich decyzji.

Zbywca akceptuje jedynie jednorazową płatność za zbywany pakiet udziałów. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty ceny za zbywane udziały przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Oferent zobowiązany jest do zapłaty odsetek za czas opóźnienia w wysokości ustawowej.

Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego Oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów Spółki. Wadia wniesione uprzednio przez pozostałych Oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy wybrany Oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów Spółki, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Oferty złożone po terminie oraz te, które nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszym ogłoszeniu lub dokumencie Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać składana oferta nabycia udziałów spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zostaną odrzucone.

Zbywca bez podania przyczyn może zamknąć Przetarg bez rozstrzygnięcia w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Przetargu, w tym z powodu niewybrania żadnej ze złożonych Ofert lub przedłużyć termin do składania Ofert.