Calendar
Title and navigation
<<<lipiec 2018>>>
lipiec 2018
PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
27 lutego 2013
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul. Józefowska
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul. Józefowska

Prezydent Miasta Katowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
i Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” Nr 2 w Katowicach


ogłaszają drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i PPiMUEB „Elektromontaż” Nr 2 w upadłości, położonej w Katowicach przy ul. Józefowskiej, obejmującej działki na karcie mapy 20; obręb Śródmieście - Załęże: nr 35, nr 65, nr 30, nr 62, nr 45, nr 46, nr 88, nr 95, nr 50, nr 61, nr 87, nr 94, nr 51, nr 66 o łącz. pow. 37.118 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.132.987,50 zł
Wysokość wadium wynosi 806.700,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej następuje za cenę uzyskaną w wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego.

Podana cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który należy rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U z 2004r Nr 54 poz.535z późn. zmianami), na dzień dokonywania sprzedaży.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, mające zdolność do czynności prawnych, które wpłacą wadium do dnia 23.04.2013r. oraz złożą pisemną ofertę przetargową wraz z oświadczeniami załączonymi do Warunków przetargowych, w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem „ Przetarg – ul. Józefowska ” w Kancelarii Notarialnej S.C. A. Lesiak, E. Siwińska w Katowicach ul Młyńska 2; 40-098 Katowice, II piętro w dniach 15.04.2013r. - 23.04.2013r. w godz. 9.00 – 15.00.W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Kancelarii (na kopercie musi być zamieszczona adnotacja ”Oferta przetargowa”). Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych.
Wadium należy wpłacić na konto Urząd Miasta Katowice, Wydz. Księgowo – Rachunkowy, ING Bank Śląski S.A. O/Katowice ul. Mickiewicza 3, Nr 58 1050 1214 1000 0007 0000 5481 z dopiskiem Skarb Państwa - przetarg ul. Józefowska. Dniem wykonania wpłaty wadium przelewem jest data wpływu wpłaconej kwoty na podane wyżej konto.

Sprzedaż następuje zgodnie z Warunkami drugiego przetargu, które są integralną częścią ogłoszenia
i należy należy je odebrać w Biurze Zasobu Skarbu Państwa – Rynek 13 -II piętro; pok. 204 w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej www.katowice.eu

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Miasta Katowice; Biurze Zasobu Skarbu Państwa - Rynek 13, II piętro pok. 214 w dniu 29.04.2013r. o godz. 12.00
Niezwłocznie po zamknięciu części jawnej, odbędzie się część niejawna przetargu.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
Każdemu z organizatorów przetargu przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 2 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu, a cena wywoławcza winna być w całości uiszczona na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży.

Informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Katowice - Biuro Zasobu Skarbu Państwa - Rynek 13, II piętro pok. 204 tel. (32) 25 93 655 oraz Syndyk Masy Upadłości PPiMUEB „Elektromontaż” Nr 2 w Budynku Dyrekcji przy ul. Józefowskiej 6 w Katowicach tel. 797 420 941 lub (32) 78 82 240.

Ponadto, ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.katowice.eu oraz w siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 i na tablicy ogłoszeń w Biurze Zasobu Skarbu Państwa – Rynek 13 -II piętro.