Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
26 lutego 2013
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

ogłasza przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

I ETAP – kwalifikacja zgłoszeń - część niejawna


Zgłoszenie udziału w przetargu, podpisane przez osoby uprawnione powinno zawierać:


1/ imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,

2/ status prawny uczestnika :


podmiot prowadzący działalność gospodarczą:

wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

( www.firma.gov.pl ),

spółka cywilna:

wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

( www.firma.gov.pl ) dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kserokopię umowy spółki
cywilnej,

kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON spółki cywilnej,

kserokopię decyzji nadania NIP spółki cywilnej,

osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS:

kserokopię aktualnego wypisu z KRS,

kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

kserokopię decyzji nadania NIP,

osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej:

oświadczenie, że po wygranym przetargu przedłoży dokument rejestracyjny firmy w terminie do 14 dni

od zamknięcia przetargu.


Odpis lub wypis winien być wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem rozstrzygnięcia przetargu,


3/ adres lokalu, którego zgłoszenie dotyczy,

4/ zakres planowanej do uruchomienia działalności w lokalu,

5/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz warunkami wynajmu lokalu i przyjmuje
je bez zastrzeżeń,

6/ oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i możliwością jego adaptacji na
planowaną do uruchomienia działalność,

7/ oświadczenie, że oferent nie posiada zobowiązań wobec Miasta z tytułu m.in. podatków, najmu,
dzierżawy,

8/ oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku osób nie prowadzących działalności
gospodarczej,

9/ kserokopię dowodu wpłaty wadium lub oryginał polecenia przelewu w wysokości 2.000 zł
(słownie: dwa tysiące złotych) na każdy lokal, którego zgłoszenie dotyczy, za wyjątkiem lokalu
użytkowego przy ul. Morcinka 23, na który wadium wynosi 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych).

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 20 marca 2013r. w kasie Urzędu Miasta Katowice ul. św. Jana 5 (kasa czynna w godz. od 800 do 1400) lub na konto: Urząd Miasta Katowice, Wydział Księgowo – Rachunkowy ING Bank Śląski S.A O/Katowice, nr konta: 58 105012141000000700005481


Lokale użytkowe wystawione do przetargu udostępniane są do oglądania przez Oddziały Eksploatacji Budynków Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ich obejrzenia, zgodnie z godzinami oglądania lokali podanymi w załączonym wykazie.

Zgłoszenie udziału w przetargu w kopercie z adnotacją „Przetarg licytacyjny na lokale użytkowe w dniu 25 marca 2013r.” należy składać w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Wydziale Budynków i Dróg Referacie Lokali Użytkowych i Reklam (V piętro, pok. 518) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 20 marca 2013r.

W tym dniu Urząd Miasta Katowice czynny jest w godzinach od 730 do 1530


Do udziału w II etapie przetargu tj. licytacji stawki czynszu dopuszczone zostaną podmioty gospodarcze lub osoby przez nie upoważnione, które w wyżej wymienionym terminie zgłosiły swój udział w przetargu, złożyły niezbędne wymienione w pkt 1 - 9 dokumenty i zostały zakwalifikowane przez Komisję Przetargową.


Oferenci, którzy po 2-krotnym wygraniu przetargu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Katowice nie przystąpili do zawarcia umowy najmu nie zostaną dopuszczeni do II etapu przetargu.

Oferenci, którzy wygrali przetarg, ale uchylili się od zawarcia umowy nie mogą ponownie przystąpić do przetargu na ten sam lokal.II ETAP - licytacja wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej


Rozpoczęcie licytacji poprzedzone będzie zapoznaniem uczestników przetargu z protokołem z części niejawnej.


Przetarg - licytacja odbędzie się w dniu 25 marca 2013r. o godz.1200
w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w sali 209


Oferenci, którzy nie wygrali przetargu otrzymują zwrot wadium po upływie 3 dni roboczych od daty licytacji. Po zwrot wadium należy zgłosić się do kasy Urzędu Miasta Katowice (ul. św. Jana 5). Podstawą odbioru kwoty wadium jest oryginalny dowód wpłaty wraz z okazaniem aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odbioru wadium przez osobę upoważnioną przez uczestnika przetargu winna ona posiadać odpowiednie upoważnienie z uwierzytelnionym podpisem przez osobę zaufania publicznego wraz z własnym dowodem osobistym.


Sposób przeprowadzania licytacji określa Regulamin przetargowy.


Istotne warunki przetargowe:

 • Komisja może nie zakwalifikować do II etapu przetargu oferenta ze względu na rodzaj proponowanej przez niego działalności gospodarczej,

 • wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu,

 • wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników,

 • wadium przepada i umowa najmu nie zostanie zawarta z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, które po wygranym przetargu nie przedłożą dokumentów rejestracyjnych firmy w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu,

 • po zakończeniu przetargu niedopuszczalna jest zmiana oferenta,

 • oferent, który wygrał przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja na uzasadniony wniosek przyszłego najemcy może być rozłożona na miesięczne raty, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

 • z najemcami, którzy dokonują adaptacji lokalu przed uruchomieniem planowanej działalności zawierane będą umowy najmu umożliwiające wykonanie robót remontowych oraz dokonanie zmiany sposobu korzystania z lokalu. Lokal oddawany będzie do adaptacji na czas określony. Termin adaptacji lokalu ustalać będzie Dyrektor KZGM. W okresie adaptacji najemca opłacać będzie czynsz w wysokości zwykłych kosztów utrzymania 1 m2 nieruchomości, w której lokal jest położony oraz opłaty za media. Po spisaniu protokołu odbioru technicznego robót adaptacyjnych najemca będzie opłacał czynsz najmu ustalony w przetargu,

 • nakłady poniesione przez najemcę na adaptację lokalu nie będą podlegały rozliczeniu z wynajmującym po zakończeniu stosunku najmu,

 • dla lokalu usytuowanego w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych związanych z ingerencją w część wspólną nieruchomości wymagana jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej,

 • lokal użytkowy położony w budynku stanowiącym własność osoby fizycznej lub prawnej może być wynajęty na dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą lub podobną,

 • sprzedaż napojów alkoholowych w wynajętym lokalu wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) warunkiem jej uzyskania jest pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku mieszkalnego. Rozeznanie możliwości uzyskania ww. zgody leży po stronie oferenta,

 • zastrzega się brak możliwości zbycia na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej wygranego w przetargu przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy najmu chyba, że sprzedaż tego lokalu spowoduje zniesienie współwłasności z udziałem miasta Katowice.


Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela się w Wydziale Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, V piętro, pok. 518, pod nr tel. 322593528.


Ogłoszenie przetargowe wraz z wykazem lokali użytkowych, projektem umowy najmu, formularzem zgłoszenia udziału w przetargu znajduje się w internecie na stronie Urzędu Miasta Katowice pod adresem www.katowice.eu


Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego części bez podania przyczyny.


Od czynności związanych z przeprowadzonym przetargiem można się odwołać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.