Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
25 lutego 2013
Przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
Przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

ogłasza przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.


I ETAP – część niejawna

1. Zgłoszenie udziału w przetargu powinno zawierać:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika przetargu,

  • oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./,

  • adres lokalu, którego zgłoszenie dotyczy,

  • oryginał dowodu wpłaty wadium,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów potwierdzające wiarygodność płatniczą oferenta,

  • oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.


2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy lokal, którego zgłoszenie dotyczy. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Katowice (ul. św. Jana 5) lub na konto: Urząd Miasta Katowice, Wydział Księgowo – Rachunkowy B.Śl. S A O/Katowice, nr konta: 58105012141000000700005481. Dniem dokonania wpłaty wadium przelewem jest data wpływu wpłaconej kwoty na konto Urzędu Miasta Katowice.

3. Pisemne zgłoszenie udziału w przetargu w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ” należy złożyć w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Referacie Lokali Mieszkalnych (V piętro, pok. 516) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie od dnia 25.02.2013 r. do dnia 18.03.2013 r.

4. Lokale mieszkalne wystawione do przetargu udostępniane są do oglądania przez   Oddziały Eksploatacji Budynków Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w dniach i godzinach podanych w wykazie wolnych lokali mieszkalnych do przetargu.

5. Z kartami informacyjnymi lokali mieszkalnych wystawionych do przetargu ( w tym z zakresem robót remontowych określonych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach do wykonania na koszt przyszłego najemcy) oraz z warunkami umów najmu lokali mieszkalnych i z warunkami umów o wykonanie remontu lokali mieszkalnych będzie można zapoznać się w Oddziałach Eksploatacji Budynków Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.


6. Do udziału w II etapie przetargu tj. licytacji stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego, dopuszczeni zostaną uczestnicy przetargu, którzy w wyżej wymienionym terminie zgłosili swój udział w przetargu i złożyli niezbędne, wymienione w pkt 1 dokumenty.


7. Rozpoczęcie licytacji poprzedzone będzie podaniem informacji, którzy z uczestników przetargu nie spełnili przyjętych wymogów formalnych i nie zostali dopuszczeni do
II etapu przetargu.


II ETAP - licytacja wysokości stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej


Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 21.03.2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w sali 209.8.Wadium przepada, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu.

Wadium uczestnika, którego oferta nie zostanie przyjęta, będzie zwracane po upływie 3 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu za najem lokalu.


9.Uczestnik, który wygrał przetarg na ustalenie stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego ( nie zakwalifikowanego do remontu przed podpisaniem umowy najmu), zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 6 – krotnego miesięcznego czynszu.

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium.

Uczestnik, który wygrał przetarg na ustalenie stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego zakwalifikowanego do remontu, zobowiązany jest do zawarcia umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium, a do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w terminie 7 dni po wykonanym remoncie.


10.Sposób przeprowadzania licytacji określa Regulamin przetargu.


11. Lokal wygrany w przetargu nie może być przedmiotem zamiany ani podnajmu.


12.Szczegółowych danych na temat przetargu udziela Wydział Budynków i Dróg – Referat Lokali Mieszkalnych / V piętro, pokój 516, tel. 2593206/ oraz udostępnia do wglądu Regulamin, w oparciu o który przetarg będzie prowadzony i projekt umowy najmu.


13.Prezydent Miasta Katowice może odstąpić od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.


14. Od czynności związanych z przeprowadzonym przetargiem można się odwołać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.


15.Ogłoszenie o przetargu wraz z wykazem lokali mieszkalnych znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 i na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.katowice.eu/index.php, zakładka Urząd Miasta, odnośnik Komunikaty i Ogłoszenia.