Calendar
Title and navigation
<<<lipiec 2018>>>
lipiec 2018
PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
11 maja 2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"

 

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok" oraz „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020"

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:
2 158 725,00 zł, w tym na:

Zadanie nr 1: Organizacja dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych w dzielnicy Dąbrówka Mała, które ukończyły 25 rok życia lub ukończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych i nie kwalifikują się do innej formy opieki:

2017 rok: 125 400,00 zł

2018 rok: 250 800,00 zł

2019 rok: 250 800,00 zł

2020 rok: 250 800,00 zł

 

Zadanie nr 2: Organizacja dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych w dzielnicy Brynów, które ukończyły 25 rok życia lub ukończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych i nie kwalifikują się  do innej formy opieki:

2017 rok: 132 000,00 zł

2018 rok: 211 475,00 zł

2019 rok: 211 475,00 zł

2020 rok: 211 475,00 zł

 

Zadanie nr 3: Prowadzenie zajęć popołudniowych dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic:

         2017 rok: 53 500,00 zł

2018 rok: 107 000,00 zł

2019 rok: 107 000,00 zł

2020 rok: 107 000,00 zł

 

Zadanie nr 4: Organizacja zajęć integracyjno – wspomagających dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic:

2017 rok: 20 000,00 zł

2018 rok: 40 000,00 zł

2019 rok: 40 000,00 zł

2020 rok: 40 000,00 zł

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

 

w roku 2016 – 891 977,44 zł,

w roku 2017 – 498 977,00 zł *,

*wykonanie - stan na dzień 31.03.2017r.

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

 1. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu w następujących miejscach:
 1. w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 806 (VIII piętro), tel. (32) 259-33-88, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty,
 3. na portalu www.ngo.katowice.eu,
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce ogłoszenia
  i aktualności – tablica ogłoszeń – dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,
 5. w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy

   
 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 01.06.2017 r. do godziny 15:00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania i szczegółowego numeru zadania (zadanie od 1-4), którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

   
 2. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
 1. zostaną złożone po terminie w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
 2. wpłyną drogą pocztową po terminie do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
 3. zostaną przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,
 4. zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,
 5. zostaną sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych.

   

  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

   

  II. Zasady przyznawania dotacji:
 1.  Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

  - ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

  - ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
 2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
 3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
 4. W kalkulacji zadania nr 1, 3 i 4 nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.
 5. W kalkulacji zadania nr 2 mogą być ujęte wydatki związane z zakupem wyposażenia, związane z zakresem merytorycznym zadania.

   

  III. Tryb i kryteria oceny ofert:
 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

   

  Do oferty należy załączyć:
 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).
 2. Statut organizacji.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 4. Kalkulację kosztów w przeliczeniu na każdy rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się o realizację zadań długoterminowych – załącznik 1.2 do oferty realizacji zadania publicznego. Kosztorys na 2017 r. należy sporządzić w punkcie IV. 8 oferty realizacji zadania.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą, w tym: tytuł prawny do lokalu w którym świadczone będą usługi (jeśli jest wymagane dla danego zadania), dokument/-y potwierdzające co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem ww. konkursu, kwalifikacje kadry. W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.
 6. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
 7. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dołączone do oferty załączniki mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

 

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 3).

 

 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

         Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

     

  1) Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

   
   1. do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest program?,
   2. zakres usług, np. które standardy określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione  oferty ?,
   3. czy podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania dysponuje lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług (jeśli charakter zadania tego wymaga),
   4. liczbę rodzajów proponowanych usług, o których mowa w pkt. IV warunków konkursowych dla poszczególnych zadań, atrakcyjność programu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców Katowic.

2) Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

 

 1. liczby osób, do których skierowanych jest projekt,
 2. liczby godzin usług,
 3. standardów zakresu świadczonych usług.

 

3) Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

 1. kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby (w tym wolontariusze) posiadają wykształcenie, o którym mowa w pkt. IV warunków konkursowych dla poszczególnych zadań,

  2. wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji.

 

4) Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.

5) Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

6) Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7) Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i  racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017 r. o godz. 8:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój 809 (VIII piętro).

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  1. do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  2. do odwołania konkursu,
  3. przesunięcia terminu składania ofert.
  4. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
  5. do przesunięcia kwot planowanych na poszczególnych zadaniach od 1-4 pomiędzy tymi zadaniami.


Załączniki:

Warunki konkursu - działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2017 2020.doc


zał nr 1 WZÓR OFERTY.doc


zał nr 2 WZÓR UMOWY.doc