Calendar
Title and navigation
<<<lipiec 2018>>>
lipiec 2018
PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
09 maja 2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych” (Dzień Aktywnego Seniora)
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania ...

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 30 000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

w roku 2016 -  281 168,00 zł
w roku 2017 –  207 699,00* zł
*wykonanie na dzień 31.03.2017 r.

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2017 r., w tym 25.09.2017 r – impreza plenerowa.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 807 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 780, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  (w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 1.06.2017 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty, które zostaną:

a) złożone w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie,

b) przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,

c) przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,

d) sporządzone niezgodnie z pkt. VI warunków konkursowych

nie będą rozpatrywane.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań objętych niniejszym postępowaniem konkursowym,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2) Statut organizacji.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

4) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. kwalifikacje kadry itp.). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.

5) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

6) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-6) dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność  z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 3).


2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

     Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

2.1. Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

1. do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest program?,

2.dostępność usług, tj. lokalizacja, w jakich dniach i godzinach realizowane będzie zadanie?,

3.atrakcyjność programu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców.

2.2. Uwzględnia się zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma zrealizować zadania, w szczególności:
1. doświadczenie kadry,

2.  wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.

2.3.Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

1.  liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowany jest projekt,

2. liczby godzin obejmujących przygotowanie i realizację zadania,

3. standardów zakresu świadczonych usług.

2.4. Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.

2.5. Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

2.6. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.7. Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2.06.2017 r. o godzinie 10:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój 809 (VIII piętro).

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

Załączniki:

1. Warunki konkursowe (Dzień Aktywnego Seniora)

Warunki konkursowe.doc

2. Wzór oferty

Załacznik 1 - wzór oferty.docx

3. Wzór umowy

Załącznik nr 2 wzór umowy.doc