Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
12 kwietnia 2017
OTWARTY KONKURS OFERT
Prezydent Miasta Katowice

Prezydent Miasta Katowice


 

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert


 

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

 

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 10 000,00 zł

Termin realizacji projektów składanych do otwartego konkursu ofert: od 01.07.2017r. do 10.12.2017r.

Data podpisania umowy warunkuje datę rozpoczęcia zadania.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konkursu są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania dotacji – warunkami Otwartego Konkursu Ofert stanowiącymi integralną część ogłoszenia. Obowiązujący formularz oferty wraz z wymaganymi drukami oświadczeń można otrzymać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice przy ul. 3 Maja 7 (II piętro pok. 204), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Warunki konkursu, formularz oferty i oświadczenia dostępne są również w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu) w zakładce Urząd Miasta/Komunikaty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce Ogłoszenia i Aktualności/Tablica ogłoszeń/Dział ogłoszeń urzędu/Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych. Warunki konkursu wskazują kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania dotacji.

Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016. 1817).

 

Przedłożone projekty kulturalne muszą wpisywać się w jedno z poniższych zadań publicznych:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie Miasta Katowice, a także na rzecz Miasta Katowice oraz jego mieszkańców.

 

Zamkniętą prawidłowo opisaną kopertę zaadresowaną na Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert w dziedzinie kultury 2017 – EDUKACJA REGIONALNA – II edycja” należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Katowice (ul. Rynek 1). Na kopercie należy podać nazwę podmiotu składającego ofertę, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy. Oferty należy składać w terminie do dnia 11.05.2017r. Oferta może również zostać przesłana listownie na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data stempla pocztowego operatora publicznego jakim jest Poczta Polska lub operatora prywatnego widniejącego w rejestrze operatorów pocztowych.

Ponadto dodatkowo można złożyć ofertę za pośrednictwem platformy eNGO, jednak nie zwalnia to z obowiązku terminowego złożenia oferty w formie papierowej.

Złożone w konkursie oferty zostaną rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż do dnia 30.06.2017r.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  • możliwości przesunięcia terminu składania ofert;

  • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Załączniki:


 

Dołączone do oferty załączniki muszą być zgodne ze wzorem. Formularze nie podlegają modyfikacji. Modyfikacja wzoru oferty lub załączników do oferty będzie podstawą do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.


 

ZADANIA DOFINANSOWANE W 2015, 2016 r.

 

  • W 2015 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 2 edycje Otwartego Konkursu Ofert, w którym na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie kwotę 966 930,00 zł, z czego rozdysponowano 843 300,00zł. Część nierozdysponowanych środków finansowych wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2016. 1817) - tzw. małych grantów.

 

  • W 2016 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 2 edycje Otwartego Konkursu Ofert, w których na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie kwotę 970 000,00 zł, z czego rozdysponowano 923 000,00 zł. Część nierozdysponowanych środków finansowych wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2016. 1817) - tzw. małych grantów.