Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
22 listopada 2016
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w celu wyłonienia realizatorów w 2017 roku
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w celu wyłonienia realizatorów w 2017 roku

Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40 – 098 Katowice,


na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),

 • art. 7 pkt. 1, art. 8 pkt. 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793),

 • art 114 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.),

 • uchwały nr XLIII/1015/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020”,

 • uchwały nr XVII/319/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020”,

 • zarządzenia nr 1916/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020,


w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice w 2017 roku”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących programów:


 1. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia w mieście Katowice,

 2. Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice,

 3. Profilaktyczna opieka nad uczniami,

 4. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice,

 5. Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych,

 6. Program profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia”,

 7. Program profilaktyki dla osób „trzeciego i czwartego wieku” – etap podstawowy,

 8. Program profilaktyki dla osób „trzeciego i czwartego wieku” – etap rehabilitacyjny.


Kwota przeznaczona na realizację zadań nr 1–8 ogłoszonych w niniejszym konkursie w 2017 roku wynosi: 835 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 1 grudnia 2017 r.


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji w/w programów mogą zapoznać się z warunkami, przedmiotem konkursu ofert i szczegółowymi opisami poszczególnych programów oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pok. 811, VIII piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30, tel. (32) 259 37 88 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu (w zakładce Urząd Miasta: Komunikaty) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń urzędu - Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy oraz pieczątką oferenta, na obowiązującym formularzu oferty pod rygorem nieważności
w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 809, VIII piętro, od poniedziałku do piątku w godz.
7:30–15:30.


Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Zamawiającego,
Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice , ul. Rynek 1, pok. 809, VIII piętro.


Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Na realizację zadań będących świadczeniami zdrowotnymi z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy.Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert.

Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa


Formularz oferty na 2017_Profilaktyka.doc

Projekt umowy na 2017_Profilaktyka.doc

Przedmiot i warunki konkursowe - szkoła rodzenia.pdf

Przedmiot i warunki konkursowe - HPV.pdf

Przedmiot i warunki konkursowe - III-IV wiek, etap podstawowy.pdf

Przedmiot i warunki konkursowe - III-IV wiek, etap rehabilitacyjny.pdf

Przedmiot i warunki konkursowe - opieka nad uczniami.pdf

Przedmiot i warunki konkursowe - pierwsza pomoc.pdf

Przedmiot i warunki konkursowe - pneumokoki.pdf

Przedmiot i warunki konkursowe - próchnica.pdf