Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
21 listopada 2016
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania: „Prowadzenie domów pomocy społecznej”
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach ...

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„Prowadzenie domów pomocy społecznej”

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:
w latach 2017 – 2019 łącznie: 637 056,00 zł, w tym:
w roku 2017  - 234 472,00 zł,
w roku 2018  - 345 072,00 zł,
w roku 2019 – 57 512,00 zł.   

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

w roku 2015: 1 513 199,60 zł,

w roku 2016: 1670 587,50 zł (*kwota zaangażowana na działania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej)

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 28 lutego 2019 r.

1. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu wraz z załącznikami do tych warunków, dostępnymi w następujących miejscach:

a) w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 801 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 745, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,

b) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty,

c) na portalu www.ngo.katowice.eu, w zakładce: dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – dział ogłoszeń Urzędu – konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

e) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http;//Katowice.engo.org.pl/konkursy.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia   12 grudnia 2016 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

3. Nie będą rozpatrywane oferty, które:

a) zostaną złożone po terminie w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

b) wpłyną drogą pocztową po terminie do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

c) zostaną przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,

d) zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,

e) zostaną sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

1. Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa. (Dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego tj. np.  z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2. Statut organizacji.

3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu  oferenta (-ów).

4. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry itp.). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.

5. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

6. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Kosztorys na 2017 r. należy sporządzić w punkcie IV. 8 oferty realizacji zadania.

7. Kalkulację kosztów na każdy rok realizacji zadania dla każdego roku odrębnie w przypadku ubiegania się  o realizacje zadania długookresowego, z zachowaniem numeracji i nazw pozycji kosztorysowych. – załącznik 1.2 do oferty realizacji zadania publicznego.

8. Zaświadczenie o wpisie domu pomocy społecznej do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

9. Decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, wydaną przez Wojewodę Śląskiego.

10. Pisemne zobowiązanie informujące, iż podmiot realizujący zadanie nie powierzy jego wykonania osobom trzecim.

11. Oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm) i przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

12. Oświadczenie, iż dom pomocy społecznej spełnia standardy wymagane przepisami prawa.

13. Oświadczenie, iż podmiot nie wykorzystał otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w okresie ostatnich trzech lat.

14. Oświadczenie, iż żaden z pracowników lub osób współpracujących nie jest oskarżony o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy.

15. Opracowaną koncepcję realizacji zadania obejmującą szczegółowy opis celów, zasad, środków, metod i potencjału użytego przy realizacji zadania.

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-4) oraz 7-13) dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie  z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 6).

1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs

       Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

1.1. Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

1. Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r.) w zakresie wymogów lokalowych, kadrowych i organizacyjnych.

2. Posiadanie budynku na terenie Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług (jeśli charakter zadania tego wymaga),

3. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych wspomagających na poziomie obowiązującego standardu dla osób nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i wymagających opieki całodobowej, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie

4. Ocenia koncepcję realizacji zadania w tym: atrakcyjność planowanych działań, prowadzenie innowacyjnego programu w zakresie aktywizacji, rehabilitacji  i usprawniania osób starszych, programów terapeutycznych dla osób starszych.

 2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu

 do zakresu rzeczowego zadania:

a) Liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowany jest projekt.

b) Liczby godzin usług, poszczególnych zajęć określonych w harmonogramie.

c) Standardów zakresu świadczonych usług.

  2.3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

a) Kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby (w tym wolontariusze) posiadają wykształcenie lub szkolenia i doświadczenie, o którym mowa w pkt. V (kwalifikacja kadry)

b) Wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.

 2.4. Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.

 2.5. Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

 2.6.Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 2.7.Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków,  z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godzinie 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój nr 809 VIII piętro.

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE

Marzena Szuba

Załączniki:

Warunki konkursowe - DPS.doc

Zał 1 - wzór oferty 2017.docx

Zał. 1.1 - wzór harmonogramu realizacji zadania na kolejne lata.docx

Załącznik nr 1.2 - wzór przewidywanej kalkulacji kosztów na kolejne lata.docx

Zał 2 - wzór umowy wieloletniej DPS.docx