13 stycznia 2014
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
Urząd Miasta Katowice przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. Konsultacje trwać będą do 15.02.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, Urząd Miasta Katowice przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.


W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 15 lutego 2013 roku za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy przesłać:
- na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, 40-098 Katowice, lub
- zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@um.katowice.pl  

Projekt uchwały oraz formularz dostępne są również na Platformie konsultacji społecznych