14 września 2017
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach
Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie ...

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach


na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

Przedłożony projekt zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach wprowadza dodatkowe kryterium określające warunki przyjmowania dzieci, które jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami oraz wdrożonym elektronicznym systemem naboru do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach i daje dodatkowe preferencje osobom, które odprowadzają w Katowicach podatek dochodowy.

Ponadto, projekt zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach obejmuje dostosowanie miejsc w czterech Oddziałach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, które powstaną od dnia 1 stycznia 2018 r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 15.09.2017 r. do dnia 28.09.2017 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Formularz należy:

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, Katowice, lub

- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu

- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.


Załączniki:

Uchwała zmieniająca Statut Żłobka Miejskiego w Katowicach.pdf

Formularz zgloszenia opinii ZMIANA STATUTU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO (3).doc