26 czerwca 2017
20 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU)
Spotkanie w ramach projektu „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.

logotypy wersja 2_RE.jpg

20 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 20 im. Tadeusza Rejtana przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU) działającej w ramach projektu „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.

Celem spotkania była analiza uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych oraz określenie potencjału przestrzeni publicznych uznanych za istotne z punktu wzmacniania rezyliencji miejskiej w dzielnicy Załęże.

Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU) odbędzie się na początku września.

 

Celem projektu Resilient Europe jest zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwyciężenie sytuacji kryzysowej obszaru w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na II kwartał 2018 r.

IMG_1758(2)_małe.jpg

IMG_1762(2)_małe.jpg

IMG_1771(2)_małe.jpg