07 kwietnia 2017
Budowa i modernizacja 81 km sieci kanalizacyjnych w Katowicach
Dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

​​

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Projekt obejmuje 64 zadania inwestycyjne, w tym 50 zadań budowlanych zlokalizowanych w następujących dzielnicach Katowic: Ligota-Panewniki, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie.
W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowanych i zmodernizowanych blisko 81 km sieci kanalizacyjnych (w tym również metodą bezwykopową). Dodatkowo wykonane zostaną:
·         prace na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. na stacji odwadniania osadu,
·         prace na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. zabudowę na istniejącym kanale kraty wstępnej.
Przedsięwzięcie obejmie również :
·         modernizację pompowni Murcki oraz budowę nowej tłoczni
·         budowę kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec,
·         modernizację studni rozprężnych i przepompowni ścieków na terenie miasta Katowice,
·         zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z doposażeniem,
·         wykonanie modelu hydraulicznego i monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.
Realizacja Projektu planowana jest na lata 2016 – 2023.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 345 mln złotych, w tym wysokość dofinansowania wynosi ponad 175 mln złotych.